Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, КъЧР-ни Правительствосуну членлерин, орта усталыкъ билим берген учреждениелени эмда предприятиелени директорларын чакъырыб, республикада орта усталыкъ билим бериуню ёсдюрюуню юсюнден джыйылыу бардыргъанды.
«Къралда орта усталыкъ билим бериуню ёсдюрюуге, инженер эмда ишчи устала хазырлаугъа Россия Федерацияны Президенти Владимир Владимирович Путин уллу магъана бергенлей турады, - дегенди КъЧР-ни Башчысы, джыйылыуну ача. – Аны теджеую эмда аманаты бла бизни къралда бусагъат заманнга керекли устала хазырлауну стандартларыны джангы джоругъу  джарашдырыла турады. Ол тюрлениуле уа неден да алгъа теория бла керти производствону араларын бир-бирлерине джууукълашдырыу бла байламлыдыла.


Къарачай-Черкесияда орта усталыкъ билим бериуню джоругъун игилендирирге деб джарашдырылгъан мадарла  республикада орта усталыкъ билим бериуню асыулулугъун ёсдюрюрге, алай бла 2020-чы джылгъа аны джангы дараджагъа чыгъарыргъа керекдиле. Алай демеклик бюгюннгю производство теория джаны бла терен билимли, практика джаны бла уллу сынамлы устала бла баджарылырча болургъа тыйыншлыды. 
Бюгюн Къарачай-Черкесияда орта усталыкъ билим берген 20 организация ишлейди. Аланы 12-си республикан колледжледиле.
Бусагъатхы  ишчиле бла инженерле бюгюннгю техниканы иги билген устала болургъа кереклилери кимге да белгилиди. Алагъа сый билим эмда сынам дараджаларына, чемерликлерине  кёре бериледи. Не джашырыу, арт кёзюуде бизни адамларыбыз ишчи усталыкъланы алай багъалатмайдыла. Экономика ёсе, кенгере баргъаны себебли алагъа излем а уллуду.  Вакансияланы джарымындан асламысы да орта профессионал  билимлери болгъан ишчи усталагъа теджеледи. Алайды да, бюгюн биз неден да алгъа билим бериу мадарларыбызны экономикабызны излемлерин толтуруу бла къысха  байламлы этерге керекбиз.  
Мен акъыл этгенден, аны алайлыгъына сиз да мюкюл болуругъузгъа ишексизме, республиканы билим берген  системасыны Къарачай-Черкесияны производствосуна ишчи усталаны  бусагъатдан эсе аслам хазырлар мадары барды. Биз, бу затда этген муратыбызгъа джетер ючюн, власть, бизнес, билим бериу система биригирге, бир арадан ишлерге керекдиле.
Россия Федерацияны Билим бла илму министерствосу «ТОП-50» деб къралгъа эм бек керекли 50 усталыкъны  тизимин бегитгенди. Бизни республиканы Экономика министерствосу да, Къарачай-Черкесияда эм кёб изленнген усталыкъланы тизимин кёргюзюб,  усталыкъланы «ТОП-50» деб анга ушаш базасын джарашдырыргъа керекди. Бизни орта усталыкъ билим берген республикан учреждениелерибиз да ишчи усталыкълагъа юретиу ишлеринде ол тизимни башчылыкъгъа тутаргъа тыйыншлыдыла. Аны бла бирге ала окъутуугъа бёлюннген заманны джартысын иш бериучюлени предприятиелеринде бардырыргъа борчлудула.
Арт кёзюуде Россияда «Джаш профессионалла» деген къозгъалыу кесине тири орун айыра барады. Къарачай-Черкесия ол къозгъалыугъа 2014-чю джыл къошулгъанды. Быйыл январны 30-дан февралны 3-не дери республикада «Джаш профессионалла» деген чемпионатны регионал эришиулери  болуб ётгендиле. Анга къошулгъанла 10 тюрлю затны юсюнде эришгендиле. Алай а, кертисин айтсакъ, бу ишге студентле алай кёб къошулмайдыла. Аны алайлыгъына орта усталыкъ билим берген окъуу заведениеледе окъугъан 6 минг студентден къуру 60 адам къошулгъаны да этеди шагъатлыкъ. Билим бла илму министерство ол ишни  андан эсе тири, андан эсе этимли бардырыргъа керекди. Биз башында айтхан чемпионатланы бардыргъанланы ичлеринде иш бериучюле да болуб, ала хар адамны болумун эсге алыб турадыла.  Студентлеге аны айтыб, билдирирге керекди».
Андан ары сёзюнде Темрезланы Рашид аслам изленнген усталыкълагъа окъутургъа адамла алгъан заманда, саулукъларында кемизлери болгъан джашла бла къызланы да алыр мадарла этерге кереклисин айырыб чертди. Ол айтхандан, былтыр Москвада сакъат джашла бла къызланы «Абилимпикс» деген чемпионатларын бардыргъан заманда Къарачай-Черкесиядан баргъан сакъатла иги джетишимле этиб къайтхандыла. Бу зат аланы ичлеринде да фахмулу джашла бла къызла аз болмагъанын кёргюзеди. «Алай болса да чемпионатланы баш муратлары къуру сакъат джаш адамланы аллай ишлеге къошулгъанларын кёргюзюу тюлдю. Тюрлю-тюрлю компанияланы джаш адамлагъа къаллай бир иш орун бергенлерин да кёргюзюудю», - дегенди КъЧР-ни Башчысы, ол ишни юсюнден айта.
Аны бла бирге ол аллай конкурсланы ишчи усталыкълагъа юретген устазланы араларында да бардырыргъа кереклиге  санаб  сёлешгенди. 

 
{jcomments}