КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидни оноуу бла 2018-чи джылдан башлаб, юйдегиде ючюнчю сабий тууса, анга юч джыл толгъунчу ачха тёлениб турлукъду.
Аны бла байламлы законну проекти джарашдырылгъанды, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) кёзюулю сессиясында анга депутатла къарарыкъдыла.
Республикада адамланы бир бёлегине федерал дараджада социал болушлукъ этилгени бла да къалмай, субъект кесича табдырады болушлукъ. Россия Федерацияны Президенти Владимир Путинни май указларын джашауда орунлу эте, социал, окъуу-билим эмда саулукъ сакълау санагъатлада ишлегенлени иш хакълары тыйыншлысыча кёлтюрюледиле.
Къарачай-Черкесияда кёб сабийли юйдегилеге ай сайын къошакъ ачха бериледи – айтыргъа, ючюнчю неда андан сора да туугъан сабийлеге юч джыллары толгъунчу.


Ай сайын ючюнчю неда андан сора туугъан сабийге берилген ачха Къарачай-Черкес Республиканы бюджетинден берилген ачхады, айхай да, федерал бюджетден да ол затха субсидия да теджеледи. Алай бла, 3-чю сабийге неда андан сора туугъанлагъа юч джыл болгъунчу ачха болушлукъ этилиб турлукъду.

 
{jcomments}