Тиширыулагъа аталгъан байрамны джуртубузну бирси курортларындача «Архызда» да джарыкъ белгиледиле.

Аны юсюнден алгъаракъдан огъуна келген къонакълагъа, джергили адамлагъа да кенг баямланнганы себебли, Тиширыуланы халкъла арасы байрам кюнюн бек джарыкъ, зауукълу ашырдыла. Курортну ара майданында джарыкъ музыка, джыр тауушла ол кюн эртденбла эртде огъуна чыгъыб башлагъан эдиле. Къонакъланы той бла уятыб, къууанчха чакъыра, солургъа келгенлени джарыкълыкъ халгъа учундура эдиле. Архызны тауларына солургъа биринчи кере келген адам, таурухну дуниясына тюшгенча бола болур эди, ма алай джарыкъ башланнган эди байрам кюн да.

Тау лыжалада учаргъа сюйгенле бу байрамны къоюб трассалагъа чыгъаргъа ашыкъмай эдиле. Курортну болгъан джеринде да байрам кенг бардырылгъанды. Белгили джырчыла, тепсеу ансамблле, музыкантла къонакълагъа концерт программаларын кёргюзюрге ашыгъыб сакълай эдиле. Алагъа деб тюрлю-тюрлю конкурсла къураб, анда кеслерини усталыкъларын кёргюзгенлеге да саугъала бергендиле. Ол кюн киши саугъасыз къалмагъан эди. Артыкъсыз да бек тиширыуланы барына да гюлле саугъа этиб, джюреклерин къууандыргъандыла.

Тиширыуланы байрамын ал кюнюнден башлаб белгилегендиле десек да терс тюлдю. Нек дегенде, солургъа келген къонакъла «Восток-1» бла «Синяя Стрелка» тау лыжа джоллада кечени ортасына дери эркин учуб тургъандыла. Ала кибик Архызны тауларында Шимал эмда Къыбыла сыртлада лыжа джолла барысы да ачылыб, тыйгъыч болмай, ишлеб тургъандыла. Тау лыжалада кече учаргъа излегенле да юч къар джолда да кеслери сюйгенча учуб солугъандыла.

Солургъа келгенлени къоркъуусузлукъларына къайгъыргъан устала хар 30 минут сайын учхан джоллагъа барыб, аулаб, къараб джокълагъанлай тургъандыла. Насыбха, ол кюнледе таулада да джел хазна кючлю болмагъаны себебли, къатапа согъулгъанлай джарашдырылгъан джоллада, туристлеге тау лыжалада, сноубордлада учалмазча чурум чыкъмагъанды. Алайды да, туристле бек зауукълу ашыргъандыла байрам, солуу кюнлени.

Былайда окъуучуларыбызны эслерине салыргъа излейбиз, курортлада джаз кёзюу башланнганы себебли, алтотурну 11-ден башлаб, таугъа чыгъаргъан чынды джоллагъа билетле, ала кибик туристлеге теджелген керекли затланы багъалары 20 процентге тюшгенди. Айтылгъанда аз кёрюнсе да, солургъа келген къонакъланы джоюмларына ол бек уллу себебликди.

БАТЧАЛАНЫ Фатима.

 
{jcomments}