Бу кюнледе Луганск шахарда Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла Луганск Халкъ Республиканы Башчысыны къуллугъун толтургъан Леонид Пасечник тюбешгендиле. 

Темрезланы Рашид бла Леонид Пасечник КъЧР бла ЛНР-ни араларында эки джанына да хайырлы иш джюрютюр мадарланы сюзгендиле.
Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путинни къралыбызны миллетчиледен азатланнган джангы субъектлерине болушлукъ этерге деген излемин толтурур мурат бла КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид ЛНР-ни Старобельский районуну администрациясыны башчысы Александр Гончаров бла социал-экономика санагъатда къысха байламлылыкъ джюрютюрге деген кесамат этгенди.
Этилген кесаматха кёре, Къарачай-Черкесияны Правительствосуну ишчи къаууму ол районну башчылыгъы бла РФ-ны бютеу регионларында толтурула тургъан проектлени кючлери бла Старобельскийде да баджарыргъа боллукъ ишлени белгилерикди.
Старобельск шахар ЛНР-ни азатланнган джерлерини аралыгъына саналады. Ол районну ёсюмю бютеу республиканы джангырыууна тамал саллыкъды.
Луганск Халкъ Республиканы Башчысыны къуллугъун толтургъан Леонид Пасечник, КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидге джангы субъектге болушлукъ этерге хазырлыгъы ючюн разылыгъын айтыб, эки республиканы араларында иш джюрютюлгени ёсюм алыргъа себеб боллугъуна, алай бла адамланы джашау турмушлары таб джарашдырыллыгъына ышаннганын чертгенди.
«Барыбызны да Ата джуртубуз Эресейди. Бизни кючюбюз бирлигибиздеди. Бир-бирибизге билек болгъанлай турлукъбуз», - дегенди КъЧР-ни Башчысы да.

 
{jcomments}