Мен сагъыш этгенден, Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин бардыргъан иш  Донецк бла Луганскеде 8 джылны кюн кёрмей, азаб чегиб джашагъанланы къутхарыугъа, аланы рахат джашаугъа чыгъарыугъа, къралыбызны, аны халкъларыны къоркъуусузлукъларын сакъларгъа джораланады. Мен аны тюз этилгеннге санайма. Арада келишиу болуб, хар зат рахат болумда этилсе уа, бек иги эди. Эресей Федерацияда рахатлыкъ, мамырлыкъ, мелхум джашау орун алгъанлай турургъа керекди.

Къачхынчы уа, ким да болсун, ол юйюн, хапчюгюн, башха рысхысын къоюб, башын къутхара кетеди. Анга тюз адамны джюреги аурумай къаллыкъ тюлдю. Бизге келселе болушурукъбуз, къолубуздан келгенни этерикбиз. Ата-бабабыз да онгсузгъа, инджилгеннге бек къайгъыргъандыла.

Мен республиканы халкълары, биригиб, ол ишни къолгъа алыб тыйыншлысыча толтурлукъдула, деб ышанама.

Украинада спецоперацияда аскер къуллукъларын бардыргъанла уа, эркишилик, джигитлик танытадыла. Ала мындан ары да, сыйлы борчларын тыйыншлысыча толтуруб, сау-эсен Джуртларына, юйлерине къайтыб келирлерин излейме.

Темрезланы Хасан,

«Дэп № 162» деген акционер

обществону баш директору.

 

 

 
{jcomments}