Абыстол (ноябрь) айны 27-де республикан аралыкъда басма эмда электрон кёбчюлюк информация мадарланы журналистлерини арасында терроризм бла экстремизмни профилактикасына аталыб джазылгъан эм иги материалланы конкурсунда хорлагъанланы саугъалагъандыла.

Конкурсну КъЧР-ни Правительствосу къурагъанды. Конкурс комиссиягъа уа башчылыкъ КъЧР-ни миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы хакъындан министри этгенди.

Къууанч джыйылыуда республикан газетлени, телевидениени, радиону, электрон СМИ-лени къуллукъчулары, министерствону келечилери бар эдиле. Джыйылгъанланы алларында КъЧР-ни миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы хакъындан министри Альберт Кумуков сёлешгенди.

«Къарачай-Черкесияны Правительствосуну, кесими атымдан да барыгъызны да алгъышлайма. Биз бирге терроризм бла экстремизмни профилактикасына атаб кёб тюрлю иш бардырабыз. Кюн сайын дегенча бизни журналистлерибиз ол темагъа атаб материалла хазырлагъанлай турадыла. Быйыл конкурсха джиберилген ишлени саны ёсгенин да чертерге тыйыншлыды. Хорламыгъыз бла алгъышлай, ишигизде джетишимле теджейме», - дегенди ол.

Алчыланы 12 номинацияда белгилегендиле. «Къарачай тилде джазылгъан эм иги газет публикация» деген номинацияда терроризм бла экстремизмни профилактикасыны юсюнден джазгъан материалы бла «Къарачай» газетни баш редакторуну орунбасары Семенланы Зарема саугъаланнганды.

Абыстол (ноябрь) айны 30 уа республиканы ара шахарында миллетле эмда динле арасы келишимликге аталыб джазылгъан эм иги материалланы конкурсунда хорлагъанланы саугъалагъандыла.

Хорлагъанлагъа дипломла бла саугъаланы КъЧР-ни миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы хакъындан министерствону СМИ-

ле бла эмда джамагъат, дин бирлешликле бла ишлеген бёлюмлерини тамадалары Къоркъмазланы Артур бла Джантемиров Зураб бергендиле.

«Къарачай тилде джазылгъан эм иги газет публикация» деген номинацияда миллетле эмда динле арасы келишимликге аталыб джазылгъан материалы бла «Къарачай» газетни корреспонденти Батчаланы Фатима саугъаланнганды.

Министерствону келечилери чертгенден, быйыл конкурсну номинациялары да, саугъа фонду да ёсгенди. Айырыб къууандыргъан а, иги материалланы ичинден эм игилени сайлагъан къыйын болса да, журналистле джылдан джылгъа тириликлерин кёргюзюб, республикан конкурсха иги статьяланы кёбден кёб джибере барадыла.

Быйыл конкурсха муниципал СМИ-лени келечилери да къошулгъандыла.

 

Салпагъарланы Умар.

 
{jcomments}