Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни Инстаграм аккаунтуна джамагъатдан тилекле, тарыгъыула келгенлей турадыла. Аланы хар бирине тыйыншлы джууаб бериледи, болушлукъ этиледи. Бюгюн биз газет окъуучуларыбызгъа аллай болушлукъ этилген ишлени бирин теджейбиз. 

 

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысына Хабез районну Жако элини адамлары джазгъандан, элни Мира орамында уллу джелни заманында электрокъууат багъана чыбыкълагъа тагъылыб къалгъанды. Ол юйлеге джууукъ орналыбды, орамда сабийле, къартайгъан адамла да кёбдюле.

«Сиз болушмай бу джарсыугъа киши эс бёллюкге ушамайды», - деб джазгъандыла адамла.

Хабез районну администрациясыны оноуу бла чарпыу болгъан джерге районну электросетлерини къуллукъчулары баргъандыла. Ала алайда агъач багъананы ауушдурургъа керек болгъанын ачыкълагъандыла. Хабез РЭС-ни къуллукъчулары агъач багъананы орнуна бетондан этилгенни келтириб бегитгендиле. Ишлерин бошагъандан сора район электросетлени къуллукъчулары элни адамларына аланы граждан эслиликлери ючюн джюрек разылыкъларын билдиргендиле.

 

Темрезланы Рашидге тарыгъыула, тилекле республиканы болгъан районларындан, эллеринден да келедиле. Ол аланы бирин да сансыз этмейди, кёзюую бла хар бирине къараб, тыйыншлы оноу этеди, болушлукъ табдырады.

ХУБИЙЛАНЫ Фатима.

 
{jcomments}