Къарачай-Черкес Республикада 14 джыллары толгъан сабийлени тюрлю-тюрлю къуллукъла къууанч халда алгъышлаб, биринчи паспортларын бергенлери ашхы адетлени бири болгъанды.
Эндреуюк (декабрь) айны 14-де республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, адетдеча, 14 джыл толгъан сабийлеге биринчи паспортларын берген эди. Ол иш Эресей Федерацияны Конституциясыны кюнюне аталгъан эди.
- 1993-чю джыл эндреуюк (декабрь) айны 12-де Эресей Федерацияны баш закону – Конституциясы – къабыл этилгенди. Къралыбызны кёб миллетли джамагъаты кесине демократияны джолун, адамланы политика эмда экономика бошлукъларын сайлагъанды.
Келе тургъан 2020-чы джыл биз Уллу Хорламны 75-джыллыгъын белгилерикбиз. Мингле бла адамларыбыз Конституцияда айтылгъан «джашаугъа эркинликни» сакълар ючюн уруш тюзледе джан бергендиле. Ол джигитликлени бизле барыбыз да, ёсюб келген джаш тёлю артыкъсыз да, унутмазгъа керекбиз. Окъууубузда, спортда, ишлеген джерибизде, джашауда ол адамланы юлгюге тутаргъа кюрешейик.
Бюгюн сиз джашауугъузда эм магъаналы къагъытны къолугъузгъа аласыз. Бюгюнден ары РФ-ны толу гражданларысыз, хар атламыгъызгъа, этген ишигизге кесигиз джууаблысыз. Сизлеге, бютеу джаш тёлюбюзге да тилерим, джууаблыла болугъуз, хар атламыгъызгъа сагъыш эте билигиз, Эресей Федерацияны, Къарачай-Черкесияны да законларын эсде тутугъуз. Бюгюнлюкде сизни джашау джолугъуз кенгди, ачыкъды, джюрегигиз сюйген усталыкъны сайлаб, миллетигизге, къралыбызгъа да хайыр келтире урунурча болугъуз, - деди Темрезланы Рашид, джыйылгъанланы алгъышлай.
              

Джаш адамла Эресей Федерацияны гражданини атны сый бла джюрютюрге, адамлыкъ борчларын бет джарыкълы толтурургъа ант этдиле.
Джангы паспортла бла биргелей хар сабийге эсде къаллыкъ саугъала да берилдиле. Бютеулей да 31 сабий паспорт алды.
Паспорт алгъанланы араларында Черкесск шахарны 5-чи номерли школуну сохтасы Батчаланы Амир, 17-чи номерли гимназияны сохтасы Каппушланы Руфина, 19-чу номерли гимназияны сохтасы Кипкеланы Шамил да бар эдиле.
- Паспорт уллу магъанасы болгъан къагъытды. Ол акъыл-балыкъ болгъаныбызны, уллу джашаугъа киргенибизни белгисиди. Алай эсе уа джууаблылыкъ да ёседи, - деди Батчаланы Амир. Окъууун джетишимли бошаб, архитектор усталыкъ алыб, ариу, айбат мекямла ишлерге излегенини юсюнден да айтды Амир.
Каппушланы Руфина бла Кипкеланы Шамил айтхандан, джашауларында биринчи паспортларын республикабызны Башчысыны къолундан алгъанлары алагъа артыкъ да къууанч, джарыкъ иш болгъанды. Руфина айтхандан, къайсы усталыкъны сайларыгъын алкъын билмейди, алай а, не санагъатда урунса да, джуртуну махтаулу адамы болургъа тырмашырыкъды. Шамил а хирург болур муратлыды.
Эшта, сабийлени барын да джашауларында биринчи паспортлары бла алгъышлай, ала керти да бет джарыкълы джашарларын, миллетибизни, джуртубузну, къралыбызны атларын иги бла айтдырырларын излейбиз.
 ХУБИЙЛАНЫ Фатима.
 
{jcomments}