Абыстол (ноябрь) айны 4-де Черкесск шахарда Халкъланы биригиулерини кюнюне аталгъан уллу къууанч митинг бардырылды. Анга республиканы шахарларындан, эллеринден да кёб адам келген эди.


Къууанчха Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, республиканы тюрлю-тюрлю органларыны, джамагъат бирлешликлерини келечилери да къошулгъан эдиле.
Байрамны белгисин, Эресей Федерацияны 6 метр узунлугъу болгъан кърал байрагъын, Черкесск шахарны сохталары Ленин атлы орамны узунуна элтген эдиле.
Митингни ача, РФ-ны Президенти Владимир Путинни алгъышлау телеграммасын окъудула. Аны кибик, КъЧР-ни Башчысын, джамагъатын да Халкъланы биригиулерини кюню бла РФ-ны Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев, РФ-ны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини Председатели Валентина Матвиенко, РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников, федерал органланы, къоркъуусузлукъну сакълау структураларыны келечилери, къралыбызны башха субъектлерини тамадалары да алгъышладыла.
Джыйылгъанланы Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид байрам бла алгъышлады.
«Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин 2020-чы джылны Уллу Хорламны 75-джыллыгъына атагъанды. Владимир Владимирович чертгенден, «бизни Ата джуртубузну къутхаргъан, Европагъа, саулай дуниягъа да баш бошлукъну келтирген ата-бабаларыбыз эсден кетмезге керекдиле», - деди Темрезланы Рашид.
Бюгюнлюкде Къарачай-Черкес Республикада ол кюнлени юсюнден эсгериу ишле бардырыладыла, джигитлени атлары адамланы джюреклеринде сакъланыр ючюн кёб зат этиледи. Джыл сайын кёрмючле ачыладыла, ёсюб келген джаш тёлю ветеранла бла тюбешеди, джаш адамла излеу-тинтиу ишле бла кюрешедиле, эсгериу китабла басмаланадыла. Бюгюн кюнде джашагъанланы борчлары келир тёлюлеге бизни ата-бабаларыбызны джигитликлерин, мамыр, эркин джашау ючюн джанларын-къанларын аямай кюрешгенлерини юсюнден не къадар толу хапар къояргъады.
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председателини орунбасары Смаккуланы Дахир депутатланы атларындан сёлешди.
«Биз кючю уллу, айбат къралда джашайбыз. Эресейни эм уллу байлыгъы аны адамлары, тюрлю-тюрлю маданиятларыдыла. Къралыбызны кючю бирликдеди. Бизни кёб миллетли Къарачай-Черкесиябыз да уллу Эресейни бир бутагъыды.

Бизле да кесибизни урунууубуз бла, джетишимлерибиз бла, фахмулу джаш адамларыбызны хорламлары бла къралыбызны ёсюмюне уллу юлюш къошабыз, - деди Смаккуланы Дахир.
КъЧР-ни Джамагъат бирлешликлерини миллетле арасы советини председатели, КъЧР-ни Джамагъат Палатасыны члени, КъЧР-де «Кали-Архи» деген регионал джамагъат бирлешликни председатели Владимир Кузнецов бюгюнлюкде Къарачай-Черкесия рахат, тынчлыкълы, къонакъбайлыкъ эте билген регионланы бирине саналгъанын черте, ол республиканы миллетлерини бирикмекликлерини кючюнден болгъанын айтды.
КъЧР-ни Джамагъат бирлешликлерини миллетле арасы советини атындан джыйылгъанланы Олег Хетагуров да алгъышлады.
Черкесск шахар поликлиниканы баш врачы Гаша Шенкао бу байрамны баш нюзюрю миллетлени бирикдириу болгъанын черте: «Байрам ашхылыкъны, рахатлыкъны, бирикмекликни, келишиуню белгисиди», - деди.
Джыйылгъанланы Черкесск шахарны 5-чи номерли гимназиясыны завучу Мариям Курмансеитова, КъЧР-ни Джамагъат палатасыны члени, С. П. Никулин атлы сабий библиотеканы директору Наталья Демишонкова, Черкесск шахарда технология колледжни студенти, вице-тамада сержант, аскер-патриот юретиу аралыкъны 1-чи номерли Постуну штабыны 4-чю бёлюмюню тамадасы Ирина Аджиева дагъыда башхала алгъышладыла, рахатлыкъ, мамырлыкъ, бирикмеклик, ёсюб келген джаш тёлюге джетишимле теджедиле.
Сёлешгенле бла кёзюулешиб Къарачай-Черкесияны белгили джырчылары, тепсеу къауумлары концерт программаларын бардыра эдиле. Митинг бошалгъандан сора «Джашил айрымканда» уллу къууанч ишле бардырылдыла.
БИЛЯЛЛАНЫ Фатима.
 
{jcomments}