Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Зеленчук станседе Дотдаланы юйдеги къурагъан «Южный» атлы эл мюлк предприятиеде болду.

Эл мюлкге сюймекликни бу юйюрге аталары Дотдаланы Идрис сингдиргенди.


Дотдаланы мюлклери джылдан джылгъа айныгъандан айный барады. Сют фермаларында не джаны бла да бюгюнню излемине келишген техникалары болгъаны себебден, хар джыл сайын 400 тоннадан артыкъ сют  сауадыла. Саугъан сютлеринден этилген айран, гыпы айран, джау, бышлакъ эмда башха ашла бизни республикадан озуб, тыш джерледе да сатыладыла.
Темрезланы Рашид «Южныйни» башчысы бла мындан ары да бу мюлкню иши  аллына тири барыр ючюн не этерге керек болгъаныны юсюнден сёлешди.
«Южный» республикабызда бек ышаннгылы эл мюлклени бириди. Алай болса да, мадаргъа кёре къысха заманны ичинде эм джангы технологияла бу мюлкге сингдирилселе, энчи лаборатория ачылса, Эресейни ичинде, таб тыш къраллада да эл мюлк  джаны бла эм уллу джетишимле этгенлени, кёрюб, билиб, сынам алыб, ол онглу эсеблеге джетерге тырмашсала, бу мюлкню джашнарына мени ишегим джокъду. Малчылыкъ бла бирге, мадар болса,  терек бачхалада кёгет ёсдюрюу иш бла да кюреширге керекди. Бу бек хайырлы ишлени бириди. Бусагъатда кърал кёгет ёсдюрюб кюрешгенлеге бек уллу кёлтюргючлюк этеди», – деди Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы.

 

 
{jcomments}