Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид эмда Эресей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко ишчи тюбешиуню кёзюуюнде республиканы социал-экономика ёсюмюню юсю бла этиллик ишлени сюзгендиле.

Ала къурулуш бла юй турмуш мюлк санагъатлада 2025-чи джылгъа дери алыннган миллет проектлени тамалында бардырыллыкъ ишлени юсюнден да тамамлы сёлешгендиле.

Темрезланы Рашид Виталий Леонтьевичге социал эмда коммунал инфраструктураны къурулушу бла реконструкциясы, республиканы ара шахары Черкесскеден сора да эллеге джетгенин айтханын Инстаграмда кесини аккаунтунда билдиргенди.

Андан сора да ала тюбешиуде Къарачай-Черкесияны 100-джыллыгъына хазырланыуда федерал органла бла республиканы властлары биригиб этерик ишлени сюзгендиле.

Эсигизге салайыкъ, Эресей Федерацияны Президенти В.В.Путинни указы бла ол юбилейге хазырланыргъа вице-премьер башчылыкъ этген Оргкомитет къуралгъанды.

Темрезланы Рашид Виталий Муткогъа Къарачай-Черкесияны баш курортлары Доммай бла Архызда къышхы тау аякъ чаналада учхан кёзюуню юсюнден, бу спортну айнытыргъа инфраструктураны ёсюмюню хакъындан да айтханды.

 
{jcomments}