Эресей Федерацияны Баш сюдю приставыны орунбасары Владимир Воронин мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидге КъЧР-де Сюдю приставланы федерал къуллугъуну управлениесине джангы тамада Орусланы Рамазан салыннганын, ол кесини ишин иги билген адам болгъанын айтыб, танышдырды.

Ала ол джыйылыуда бардырыллыкъ ишлени кёргюзюмюн, бюджетге  хайыр тюшген джанына ишлеген мадарланы ёсдюрюрча, федерал ведомство бла Къарачай-Черкесия биригиб ишлеуню сорууларына къарадыла. Аны тышында эки джаны да сюдю приставланы регионал управлениесине ишлене тургъан джангы мекямны къурулушуну атламына тири джюрюш берлик мадарланы, ишлени сюздюле.

Владимир Васильевич, регионал управлениени ишини ахыр эсеблерини кёргюзюмлерин белгилеб, аны алгъыннгы тамадасы Орусланы Маратха «За развитие Федеральной службы судебных приставов» деген сыйлы саугъаны берди.

КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, федерал къуллукъну тамадалары, биргесине ишлегенле да тыйыншлысыча болушсала, Орусланы Рамазан кереклисича ишлеригине ишексиз болгъанын айтды.

 

 
{jcomments}