Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Социалист Урунууну Джигити, Эресейчи академияны академиги Залиханланы Чоканы джашы Михаил бла тюбешгенди.

Залихан улуну джашауда тирилиги, учунмакълыгъы къуру илмуда кёрюнюб къалмай, джамагъат-политика ишледе да белгилиди.

Темрезланы Рашид бла Залиханланы Михаил, джаш тёлюню патриотлукъгъа юретиуню, регионда табигъат байлыкъланы, экономика болумну айнытыуну юсюнден сёлешгендиле. Залихан улу экология болумну мындан ары да таб этер джанындан, Къарачай-Черкесия бла Къабарты-Малкъарны арасында къарнашлыкъны, шохлукъну кючюн бегитиуню юсюнден да этген оюмларын айтханды.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Терезланы Рашидни аманаты бла Залихан улуну оюмлары эки къарнаш республиканы арасында байламлылыкъны артыкъ да бек бегитген джылны иш планларына кирликдиле.

 
{jcomments}