Алийланы Умар атлы Къарачай-Черкес кърал университетде «Праздник книги – 2019» деб, миллет адабиятны регионла арасы фестивалы болду.

Ол Къабарты-Малкъар бла бизни республиканы арасында шохлукъ бла да байламлы эди. Эки джанындан да назмучуланы, джазыучуланы творчество тюбешиулери болду.

Джыйылыуну КъЧР-ни миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы юслеринден министерствосу къурагъан эди. Анга «Эльбрус-Стар» деген регионал сууаблыкъ фонд, республиканы Маданият министерствосу, Алийланы Умар атлы кърал университет, «Атлас» деген реклама агентство да къошулгъандыла.

Фестивалны къурауну баш магъанасы регионда эмда къралда маданият бла адабият байлыкъны бирикдириудю, миллет тилле бла миллет адабиятланы джакълау эмда тин джаны бла ёсюмню белгилеу эди.

Тюбешиуню кёзюуюнде «Современная литература народов России. Поэзия», «Современная литература народов России. Проза», «Современная литература народов России. Детская литература» деген китабланы презентациялары болдула. Ол китаблада чыгъармалары басмаланнган авторла бла редколлегияны членлери да сёлешдиле. Аланы арасында КъЧР-ни миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы юслеринден министрини биринчи орунбасары Хубийланы Ислам, университетни проректору Пазов Сергей, малкъар поэт Мусакайланы Сакинат, КъЧР-ни халкъ поэти Додуланы Аскер, республиканы ара библиотекасыны къуллукъчусу Боюнсузланы Роза, КъЧР-ни кърал телерадиокомпаниясыны журналисти Къоркъмазланы Салима дагъыда башхала сёлешдиле.

Бары да айтхандан, бу антологияланы тин байлыгъыбызны ёсдюрюуде магъаналары уллуду. Аланы басмагъа хазырлаугъа кёб къыйыны кирген Боюнсузланы Розагъа да уллу бюсюреу этдиле.

 

(Бизни корр.).

 
{jcomments}