Уллу Ата джурт къазауатны ветеранлары джылдан джылгъа, чык седирелгенлей, ай медет, таркъая барадыла. Хар джыл сайын Хорлам байрамгъа аталгъан джыйылыулада барыбыз да аланы кёрюрге учунабыз. Бюгюнлюкге дери арабызда джашаб тургъан ветеранлагъа ол джарыкъ кюнде артыкъ сый берирге, бюгюннгю рахат джашауну бизге саугъа этгенлери ючюн аланы алларында борчлу болгъаныбызны кёргюзюрге эмда джюрек разылыгъыбызны билдирирге излейбиз.

Мындан алда Уллу Хорламны байрамына республиканы сыйлы адамларыны бири болуб, Уллу Ата джурт къазауатны ветераны, 94 джыл болгъан Ивашков Павел Иванович да келген эди. Ол белин къартлыкъгъа хорлатмазгъа кюреше, бюгюнлюкде да аскер чыныкълыкъны джоругъунда джашаргъа сюйгени танылады.

Павел Иванович Ивашков 1925-чи джыл башил (январь) айны 13-де Георгиевск шахарда ишчини юйдегисинде туугъанды. Ол сегизджыллыкъ школну тауусхандан сора шахарда механизаторла хазырлагъан эл мюлк техникумгъа окъургъа киргенди. 1943-чю джыл 18 джылы толгъан Павел аскер комиссариатха барыб, тилек къагъыт джазыб, кеси разылыгъы бла совет аскерчилени тизимине къошулгъанды. Ол къуллукъ этген Григорополисский станседе аскер бёлекге кийим, ашарыкъ дыккылыкъны чуруму бла тели ауруу (тиф) джайылгъан эди. Джукъгъан ауруу Павелни да аяб къоймагъанды. Алай бла аскерчи джаш Михайловское элде ат заводда орналгъан госпиталда талай кюнню дуниясын танымай ауруб джатханды. Эс джыйгъанлай, Ивашков Павел Кропоткин шахардан узакъ болмай баргъан урушха аскерчи тенглери бла бирге киргенди.

Ветеран кеси айтхандан, къачдан экинчи джылны джазына дери кийим, ашарыкъ джетмей, алагъа болушлукъ да келмей, ол хыйсабда тургъандыла аскерчиле. Артда ол бёлекни Шимал Кавказ фронтну 9-чу аскерини 157-чи башха къуралгъан мараучу бёлегине къошхандыла. Павел анда пулемётчик болуб тургъанды. 1943-чю джыл алтотур (март) айда Краснодар шахардан 60-70 километр узакълыкъда - Вермахтны 17-чи аскерин къаушатыр ючюн баргъан уллу сермешге къошулгъанланы къурамында Ивашков Павел да болгъанды. Къыркъаууз (сентябрь) айны аягъында Таман атлы джарым айрымканны фашистледен къоруулай 30 минг совет аскерчи джанын бергенди. Ма ол урушда Ивашков Павел да ауур джаралы болгъан эди.

- Немец фашистлени бетджанлары бизден узакъ тюл эдиле. Аланы сёлешген ауазлары бизге эшитиле эди. Талай кере ала ауазбергич (громкоговоритель) бла: «Хорланнгансыз! Бизге окъ ачдырмагъыз да кесигиз чыгъыгъыз!» - деб талай кере къычырыб тургъан эдиле. Бизге ачыу этер ючюн деб «Катюша» джырны радиомашинада къычыртыб джырлатыб тургъан эдиле. Аны бла да къалмай, учакълары башыбыздан окъланы джаудуруб, тобланы атыб, къара-халек этиб кете эдиле. Болушлукъ келгинчи бизден бек кёб къоранч болгъан эди, - деб, ветеран кёз джашларын къолу бла сюрте, ол джылланы эсине тюшюреди.

Ол «джаханим» кюнлени бирин да унутмагъанды ветеран. Талай кере джаралы бола, джаугъа джюреги къайнагъан джаш аскерчи, джаралары сау болгъунчу дагъыда урушха тири къошулуб тургъанды. Аллай кёзюулени биринде Павел джаралы болуб, къаны кёб кетиб, халы аман болгъанды. Госпиталда врачла, медсестрала да аны сау къалдырыр ючюн не кючлерин да аямай кюрешгендиле. Артда, ол эсин джыйгъанында, анга медсестра кесини къанын бергенин билдирген эди. Андан сора къарыуун джыйыб, ызына, урушха, тебрегенинде, ол къыз анга: «Сеннге медицина къуллукъчуну къанын къуйгъанбыз, аны эсинге ала, унутма, къазауат бошалса медик болургъа…» - деб накъырда халда айтхан эди.

1944-чю джыл байрым (февраль) айны 22-де сержант Ивашков Павел урушха къошулмазча сакъат болуб, аны юйюне джибергендиле. Келгенден сора, аны сау къалдыргъан медсестра къызны айтханын унутмай, ол Пятигорск шахарда фельдшер-акушер школгъа окъургъа кириб, аны 1947-чи джыл тауусханды. Медицина усталыкъ алгъандан сора Курск районда Новопавловский станседе (бусагъатда Новопавловск шахар) фельдшер болуб ишге джарашханды. Билимин андан ары ёсдюрюрге нюзюр этиб, ол дагъыда Орджоникидзе шахарда медицина институтха киргенди. Саулугъуну къолайсызлыгъына да къарамай, Павел Иванович кюндюз окъуй, кече да психиатрия поликлиникада ишлегенди. Анда эки джыл окъугъандан сора Къызыл Аскерни атын джюрютген Къобан медицина институтха кёчеди. Аны 1954-чю джыл джетишимли тауусуб, медицина къуллукъну лейтенанты чынны да алыб чыгъады. Павел Иванович ординатураны Ставрополь шахардагъы медицина институтну акушерство бла гинекология бёлюмюн айырмагъа бошагъанды.

Къазауатны къыйынлыгъын сынагъан ветеран баш билим алгъандан сора ишлеб башлайды. Солуу кюнюнде болсун, кечеде-кюнде болсун, хар заманда да ауругъанлагъа болушлукъ этерге хазыр тургъан огъурлу врач кимге да билимин, кючюн къызгъанмай кюрешиб тургъанды.

Уллу Ата джурт къазауатны 1-чи дараджалы орденини, «Ётгюрлюгю ючюн», «Кавказны къоруулагъаны ючюн», «1941-чи – 1945-чи джыллада Германияны хорлагъаны ючюн», «Урунууну ветераны» дагъыда башха медалланы иеси Павел Иванович Ивашков джашаууну хар кюнюн багъалата биледи. Бюгюнлюкде эки ёмюрню башын кёрген ветеранны кёлю джарыкъды, кеси да алкъын тириди. Ол джуртуна рахатлыкъ, хар туугъан адамгъа узакъ джашау теджей, кесин эм насыблы инсаннга санаб джашайды.

 

Кильба Светлана.

«День республики» газет.

 
{jcomments}