КЁЧГЮНЧЮЛЮКНЮ ДЖЫРЫ
   (халкъ джыр)
Ой, Кавказ таула, мийик, ариу таула,
Бизни деменгили къалабыз.
Сиз да джылагъыз, ой, биз да джылайбыз.
Сизден айырылыб барабыз.
Узакъ айырылыб, кетиб а барабыз,
Ёмюрден джашагъан тауладан,
Биз ёлгенлеге, ой, да бош джылайбыз,
Ала насыблыдыла сауладан.
Ыстауат сакълагъан бизни итлерибиз,
Ызыбыздан къараб, улуйла.
Джарым сагъатха уллу Къарачайда
Къаллай джарыкъ элле къуруйла.
Ийнеклерибиз къалыб а кетдиле,
Эшиклери ачылмай, ёкюре.
Машинагъа миниб, кетиб а барабыз,
Ызыбызгъа къараб, ёкюне.
Москвадан келген къызыл командирле,
Тёгерекни алыб, санайла.
Бу къыйынлыкъланы бизге джетгенине
Таула, ташла бары джылайла.
Ала уа джыламай, къалай да этсинле,-
Кетдиле дууачы къартлары.
Къазахстанда джангыз бир джылгъа болгъанды
Бу джарлы къартланы артлары.

Бизни къартларыбыз джаталла, ой, Аллах.
Алай-джаназысыз, дууасыз.
Межгитлерибиз а къалыб а кетдиле.
Ма бу байрым кюнде джумасыз.
Бери келгенли да, ой, бир кёб болгъанды,
Ой, Аллах, джюрекде джарала.
Аналары ёлген ёксюз сабийлени
Мында казнагъа да алалла.
Айтыр сёзлерим а, ой, бир да кёбдюле.
Айтыб къолумдан а келмейди.
Мында ёлгенлеге ачдан ёлгенд дейле,
Аджалсыз киши да ёлмейди!
СЮРГЮН КЮН
СЕМЕНЛАНЫ (Джырчы) Исмаил

Сейир дуния, джаннган джулдуз, тийген кюн,
Барысы да бизники эд кёчгюнчюн.
Джюрютеек иги умутла, адетле,
Талпынаек джашау деген джандетге.
Энди къадар бизге сыртын бургъанды,
Хыны джазыу сыйрат кёпюр къургъанды,
Ачы буйрукъ Москвадан келгенди,
Сабий, къарт да аякъ юсге миннгенди.
Умут уллу, насыб дыккы халкъыма,
«Бандит», «кадет» атадыла атына,
Бюгюн бизге махтау да джокъ, сый да джокъ,
Бюгюн бизге азыкъ да джокъ, юй да джокъ.
Ата джуртдан къыстадыла – джурт да джокъ,
Игиликден умут этиу энди джокъ.
Вагонлада ышармайбыз, кюлмейбиз,
Къырлыкъмылла-къаллыкъмылла билмейбиз.
Къайры элтелле – сёлеширге онгунг джокъ,
Кимге соргъун? Тюзюн билген киши джокъ.
Бир, «тенгизге тёгюллюксюз», дейдиле,
Бир, «Къытайгъа берилликсиз», дейдиле.
Ёлгенлени джашырмайын болмайды,
Милисала атдырмайын къоймайла.
Кёр къазаргъа, асыраргъа заман джокъ,
Ёлюгюнгю ташла да кет, амал джокъ.
Бир ёлюкню тюшюрдюле вагондан,
Кюрешелле къабыр чунгур этерге,
Къычырады машинаны бугъасы...
Буйрукъ болду алай къоюб кетерге.
Адамланы тюшюрмейин тыйдыла,
Тюшгенлени ызларына джыйдыла,
Мурдар бугъа ашыгъады тебрерге,
Эки къызы унамайла минерге.

Герохладан къоргъашынла чыкъдыла,
Экисин да джерге-джерге джыкъдыла.
Бугъа кетди, джангыз ёлюк юч болду,
Бу артыкълыкъ джюреклеге кюч болду.
Джаханимге ёретинлей кирдик деб,
Сарнайдыла тиширыула сарында,
Кърал бизге берген иги затларын
Къусдургъанды бирин къоймай барын да.
Ызыбыздан таула сарын салдыла,
Малларыбыз худжу-худжу къалдыла,
Итлерибиз узун созуб улулла,
Къарачайда къаллай элле къурулла.
Бетсиз заман, нек этесе залимлик?
Нек болгъанды бизни бла аранг тик?!
Кимди сени оноуунгу джюрютген,
Онгсуз халкъны къанын ич деб, юретген?
Джахил шашса элтедиле моллагъа,
Ашыкъ чыгъыб анга элтген джоллагъа,
Молла шашса барыр джери болмайды,
Терс, тюзме деб, ол эсине алмайды.
Базыб анга акъыл берир бир джан джокъ,
Джангылдынг деб, ойлашдырыр адам джокъ,
Эй, тамада сюйгенича этгенди,
Ачы буйрукъ къол салыныб битгенди.
Ким билсин, бу джарлы халкъны насыбы
Юзюлмейин тутуб къаллыкъ эсе уа?..
Ким билсин, бу баргъан джерин табсыныб,
Джан кечинмек баджараллыкъ эсе уа?
Джарлы халкъым, къатдыр энди белинги,
Джоюлдум деб, такъыр этме кёлюнгю,
Ёлген эшек джанлыдан да къоркъмайды,
Сен да къоркъма, джууукъ къойма ёлюмню.

АЧЫУЛУ СЁЗ
Артыкълыкълагъа джюрегим джарсыб,
Ауур сагъышла башымы басыб,
Кетиб барама, кюнюм –  барамта...
Тёгерегимден хар ким таш ата.
Къуру кесим тюл, менича кёбле,
Джукъгъа саналмай – бирер кёлекке,
Залимлик азау джаргъан бу заман,
Къурутуб барад миллетни тамам.
Ой, джарлы халкъым, учхун-кёбелек,
Ким этди сени джерингден ирек?
Къайры келгенсе тауунгдан эниб,
Палах юсюне палах кёлтюрюб?
Тутулгъан да  сен, джутулгъан да сен,
Къууулгъан да сен, тоналгъан да сен,
Кёргенинг  - зорлукъ, чегеринг - азаб,
Кёзюнгде - ауунг, аягъынг - тузакъ.
Къайда къалдыла рысхынг, мюлкюнг?..
Санларынг тюшюб, джюрегинг – кюлтюм...
Кюч табармыса аякъ тирерге?
Джол табармыса артха келирге?
Тюзлюк - тутмакъда, насыб - тубанда,
Онглу сёлешмейд онгсузну джакълаб.
Биз, суудан къумгъа тюшген чабакъла,
Солуу джетмейин джерни тырнакълаб.
Къатдыр кесинги, ой, джарлы миллет!
Этейик къумда джашау кечинмек.
Боюнсхасына джекгенди къадар,
Аны тартмайын джокъду бир мадар.
СЮРГЮНДЕ КЪАРАЧАЙ ДЖАШЧЫКЪ БЛА
АНАСЫНЫ УШАКЪЛАРЫНДАН
ЛАЙПАНЛАНЫ Билал

(Сойкъырымны-сюргюнню къуру ал эки джылында (1943-1945) огъуна, акъыл-балыкъ болмагъан 22 минг къарачай сабий къырылгъанды).
                            I.
- Ання ач болгъанма...
- Эркишиге ач болгъанма деген айыбды.
- Анам, мен уллу болгъанма да?
- Хоу, балам.
- Бек уллу болсам Къарачайгъа кетербиз да?
- Хоу, балам.
- Анам, Минги Тау къаллайды?
- Тюени сыртына ушайды, балам.
- Биз аны къачан кёрлюкбюз?
- Кёрлюкбюз дегенлей турсакъ, балам.
- Анам, бу къашыкъчыкъланы не этерикбиз?
- Кавказгъа барсакъ бал ашарыкъбыз, балам.
- Бал – анда, къашыкъла – мында...
Алай нек болгъанды, анам?
- ..................................................
- Анам, гитчечикле ёлмейдиле да, мен ёллюк тюлме да?
- Хоу, балам...
- Анам, атам а нек къайтмайды?
- ..................................................
- Биз а къайтырыкъбызмы?
- (Ёлмесек, Аллах, сен джазыкъсын)
Къайтырыкъбыз, балам, къайтырыкъбыз.
- Къачан?
- Сен уллу болсанг...
- Ання, ач болгъанма.                   
                         II.
Къаура отда терк къайнаялмайды шай,
Сабий къараса да кёз алмай.
- Къайдады ол сен айтыучу Къарачай? -
Джашчыкъ сорады тёзалмай.
Къуру чоюнну да ала къолуна,
Ана олтурады джууукъ.
- Кёб турмай бирге чыгъарыкъбыз джолгъа...,-
Джууады бетин джыламукъ.
Айтады, бетин джашыра джашындан:
Ёсе кир дженгил – кетерикбиз.
Джандет деген олду джерни башында –
Анда биз джашау этерикбиз.
Къууанч да, насыб да сакълайла алда,
Боллукъса анда, пелиуанча.
Кавказ тауланы Мингиси бла анда
Кёрлюксе, ала – кериуанча.
Андады Ата джуртубуз бизлени,
Анда табарыкъбыз нени да.
Къоярбыз бу Кюн кюйдюрген тюзлени,
Къурарбыз Джуртда эллени да.
Джангы кюн тууар, джаныбыз – сау-эсен:
Туугъан джер бизге болушур.
Тулпарча ёсерсе Ата джуртда сен,
Къайгъы да тохтар, сорушур.
Зем-зем сууларын биз турсакъ да ичиб,
Турсакъ да джалаб ташларын,
Джуртда кетерикбиз айныб, тирилиб,
Кёре тауланы башларын.
Анда бал  бёчкеле бла – хайда аша,
Бал къашыкъларыбыз туралла алкъын.
- Бал бёчке – анда, къашыкъла уа – мында...
Бир айт, алай нек болгъанды, анам?
Кел кетейик Кавказгъа, анда
Гырджын орнуна джарай эсе таш да.
Гырджын джокъмуду, мен болгъанма ач...
- Джукъла, балам, тамбла болур аш да.
Сен эркишисе. Эркиши уа
Тёзеди неге да – ач болса да къарны.
Джашчыкъ башын силкди да, кёзлерин къысды...
Джуртха кетди танг ала сабийни джаны.
МЕН СЕНСИЗ ДЖАШАГЪАНМА
МАМЧУЛАНЫ Дина
1
Аллахны барына ийнаннганма,
Аллахны саугъасыса джаннга.
 Мен сенсиз ма алай джашагъанма,
Садакъа тыйыншлыча манга.
Мен сени сыйынгы сакълагъанма,
Учузлукъ тыйдырса да таргъа.
Бушууну терегин акълагъанма,
Джазыуум теберсе да джаргъа.
Кюнюнгю джылыуун сагъыннганма,
Табыныб да тургъанма анга,
Ызынгдан сюркеле айланнганма,
Къууанчым боялса да къаннга.
Тюрсюнюнг кёзюмден тас болмазча,
Атынгы мен этгенме дууа,
Ёмюрюнг насыбдан арымазча,
Алгъышдан ишлегенме уя.
Ангымдан хапарынг къутулмазча,
Тюшледен излегенме изин,
Узакъда кёгюнгю унутмазча,
Ызладым джашауну бек тигин.

2
Мен санга тансыкъны чакъдыргъанма –
Джюрегим джумушакъ топуракъ.
Мен санга эсими чабдыргъанма –
Ол кёкден къуюлгъан чокъуракъ.
Мен сенсиз къаллайла джашагъанма –
Терекден юзюлген чапыракъ,
Мен сенсиз ма алай джашагъанма –
Кенг дуния кёрюнюб тарыракъ.
Мен сенсиз кимиме базыннганма –
Тамырсыз терекде ёзек джокъ,
Мен сенсиз къаллай бир джыгъылгъанма,
Бир дагъан болургъа билек джокъ.
Тюнгюлюу кючюмю кюйдюргенди,
Тютюню ичимде - оджакъ джокъ,
Джанымы аурууу юйрегенди –
Не къыйын кюнде да бир джакъ джокъ.
Джыламукъ суусабдан тогъугъанма,
Умурса тёшелиб орнума,
Мен сенсиз ма алай джашагъанма –
Зор артмакъ тагъылыб бойнума.

3
Сенсизлик ауруудан инджилгенме,
Насыбдан ачхычым тас болуб,
Мен инсан сафындан юзюлгенме,
Тин-иннет азыгъым аз болуб.
Чачымы кюмюшге хорлатханма,
Эртденни замансыз тас этиб,
Тенгизни тамырын уятханма,
Кёз джашым къарланы эритиб.
Мен джолсуз, кёпюрсюз айланнганма,
Ышаннга алыныб къадарым.
Мен сокъур, сангырау да болгъанма,
Уюугъа къош салыб санларым.
Мен сенсиз дунияда джашагъанма,
Кюн батхан джанына айланыб,
Тынгыны тёшегин ташлагъанма,
Сагъышым соруугъа байланыб.
Сёзюмю къанатын кёлтюралмай,
Къарадым акъылым тунугъуб,
Сезимни уланын ёсдюралмай,
Джашадым атымы унутуб.

4
Ашыгъышды кюнюм, ашыгъышды –
Хар ётген такъыйкъа - къууанчым.
Дуниягъа танг джангы атарыкъды –
Мен анга къаллай бир сукъландым.
Джанымы джарасы керилгенди –
Джулдузну джарыгъы кесилди,
Тынгысыз бушууунг берилгенди –
Джюрегим санга кёб термилди.
Бир киши адамгъа саналгъанма,
Мен къарайма санга узакъдан,
Илинмек сылтаула къадалгъалла –
Экибиз да кенгде джууабдан.
Кюнюнг джокъ - меники да сендеди,
Мен анга не мадар излейим,
Умутум урланнган джюрекдеди –
Шо, кимден болушлукъ тилейим.
Джуртсузлукъ ауруугъа хорлатханма,
Эсими дарманын тауусуб,
Бир пасыкъ заманнга зорлатханма,
Ичимде сау дуния ауушуб.

5
Кёзюмю мен бир кёб къаратханма
Азатлыкъ бугъуннган отоугъа,
Сёзюмю къората арыгъанма,
Сеними урлагъан джашаугъа.
Джазыуум джалкъасын къайыргъанды –
Быргъагъанды мени атындан,
Терк-тенгиз араны айыргъанды –
Айрымканча кетдим къатынгдан.
Атымдан да атынг багъалыча,
Багъалыды джанынг джанымдан,
Кёк бачхам замансыз саргъалырча,
Кюн батханды мени джазымдан.
Сезимим джабагъы арытханча,
Кюч къачыбды мени къанымдан,
Толкъунла кемеден къарылгъанча,
Ёнгелебди джюрек санымдан.
Джырымы макъамы тутулгъанча,
Эм джарыкъ джулдузум урланыб,
Ангымда къапханла къурулгъанча,
Дунияда джашадым къулланыб.

6
Мен сенсиз къаллайла джашагъанма,
Дуниягъа баямлыкъ хапарлай,
Мен сенсиз ма алай джашагъанма –
Бийнегер ызлагъан мараллай.

Мен сенсиз ма алай джашагъанма –
Джангызлыкъ джанымы артында,
Бюгюлген джулдузгъа ушагъанма –
Джаханим кёзюмю аллында.
Бауурунг кесине чакъыргъанды,
Джылыуу къайгъымы кюйдюрюб,
Тансыгъым Къобанынгча саркъгъанды –
Ышаныу сагъышны ёлтюрюб.
Кёзюнге къараргъа излесем а,
Кёзюме чыгъанакъ киргенлей,
Атынгы айтыргъа тебресем а,
Эркинлик атындан кетгенлей.
Адамлай къалыргъа кюч табханма – 
Сен берген ёзегим алтындан.
Джарсыуну чарсында да чабханма –
Иннетинг сакълады сантлыкъдан.

7
Сен батхан кюнюме сукъландырма,
Къадарым, бу джалгъан дунияда,
Сен мени къанлымы къууандырма,
Кюн тиймезча этиб таулада.
Тамбланы ырхысын кёралмазбыз,
Тахсасын ол тёгер джангурлай,
Бу джерге джангыдан тууалмазбыз,
Биз кетсек да, къалмаз джангызлай.
Джашаудан тоярым ётюрюкдю –
Ол затны эсгердим да кюйдюм,
Шо, тилсиз къара таш ёмюрлюкдю –
Ол затны мен кёзюм бла кёрдюм.
Джыл джылдан а кючюм седирейди –
Джашауну ёлчеми багъаракъ.
Кесиме заманым сёдегейди –
Сагъышымды къуру джоргъаракъ.
Джукъугъа сукъланнган адам джокъду,
Джаныугъа джан атады ангы,
Бушуусуз джол ётер амал джокъду,
Эсимден узакъдады тынгы.

8
Сен мени джанымы джулдузуса,
Джерленнген тулпары сёзюмю,
Таш тешиб чыгъарыкъ умутуса,
Тубанда аджашхан кюнюмю.
Сен мени къаллай бир сакълагъанса,
Джарсыуну кюлюне бурулуб,
Сен менсиз ма алай джашагъанса –
Зорлукъну мухуру урулуб.
Джан бла тёнгекни айыргъанча,
Экибиз экиге бёлюндюк,
Кёк бизден джарыгъын къызгъаннганча,
Экибиз да мутхуз кёрюндюк.
Термилиу дерсинде мен алчыма –
Китабын тауусханма окъуб,
Эртденнге ашыкъгъан чалкъычыма,
Кечени кетергенме оруб.
Мен сени кёрюрге ашыкъгъанма,
Тууаргъа ашыкъгъанча адам,
Тауунга, сууунга таралгъанма,
Аламгъа таралгъанча къарам.

9
Къарачай, мен сенсиз джашагъанма,
Джюрегим джарыкъдан ёнгелеб,
Адамсыз байрамгъа ушагъанма,
Акъылым кесинден ёпкелеб.
Мен тилсиз булбулгъа ушагъанма,
Джашауда магъана юзюлюб,
Мен сенсиз ма алай джашагъанма –
Дунияда тюзлюкден тюнгюлюб.
Къанатсыз къанатлы да болгъанма,
Учаргъа термилиу сындырыб,
Тоналгъан тин хазнача къалгъанма,
Къайгъыла мыйымы сыдырыб.
Джесирлик таууна да чыкъгъанма,
Сатлыкъны тонуна чырмалыб,
Ачыудан, джарсыудан да сытханма,
Тёзюмню чырагъы къармалыб.
Бутакъсыз чегетге ушагъанма,
Чирчиксиз терекле орнатыб,
Къарачай, мен сенсиз джашагъанма,
Джылланы зырафха ашырыб.

10
Къарачай, мен сенсиз джашагъанма,
Тюнюмден тюшюмю джаратыб,
Джулдузсуз кечеге ушагъанма,
Джелмаууз айымы къоратыб.
Къарачай, мен сенсиз джашагъанма,
Джашаудан ёлюмге сукъланыб,
Тарыгъыу къалала къалагъанма,
Кёзюмю джилтини урланыб.
Къарачай, мен сенсиз джашагъанма,
Муратым киритге салыныб,
Тукъумсуз бийчеге ушагъанма,
Юсюмден махтауум алыныб.
Къарачай, мен сенсиз джашагъанма,
Тутулгъан кюн кибик бет атыб,
Тамырым, мен санга къайтханма,
Тутмакъны джолундан бек арыб.
Сен манга кесинги кюсетдирме,
Джокъду-джокъду сенден маджал джер,
О Аллах, Аланны тёрюндеме –
Топуракъ болургъа мадар бер!
ТЮЕЛЕ
ЁЗДЕНЛАНЫ альберт

Ата джуртха элтген джолла кесилиб,
Онглуракъла чыкъдыкъ энтда бир джазгъа.
Тюе джыйын барад къумну тизилиб,
Ала бара болурламы Кавказгъа?
 
Башчы тюе кёллендиред джыйынын,
Тири атлайд ант этгенча талмазгъа.
Башчы болса, бир оноугъа сыйыныб,
Сюркелиб да джетер эдик Кавказгъа.
 
Кесинг онгсуз болсанг, кимге не айыб?!
Кюн таякъ да къамчид мында онгсузгъа.
Тюеле уа кетгендиле ташайыб,
Ала джетген болурламы Кавказгъа?
 
Джол азыгъы боллукъ эсек да джолда,
Кюрешейик башха джуртда къалмазгъа.
Ёлмей джетген, насыб кёрген, ол анда
Ёлгенледен салам айтыр Кавказгъа!
 
Бу джуртсузлукъ барад бизни тюб этиб,
Энтда саулай чыгъарбызмы биз джазгъа?
Ёлгенлени сыртыбызгъа джюк этиб,
Атланайыкъ, мадар табыб, Кавказгъа!
 
Ёлгенлени джюреклеге джюк этиб,
Атланайыкъ, мадар табыб, Кавказгъа!..
ТУРНАЛА
Боз булутла къачхы джелге бойсуна,
Барадыла къыбыла таба шималдан.
Чырмалалла Минги Тауну бойнуна,
Кёб мычымай къарайдыла башындан.
 
Булутлагъа тирелмезге кюреше,
Деу садакъны учу кибик тизилиб,
Бир-бирингден хапар биле, сёлеше,
Къалмасын,  дей, онгсузуракъ юзюлюб,

 Сиз учасыз къыбыла таба, турнала,
«Сау къал» эте, къанат къагъа, къычыра...
Бир кёзюуде, кюу сокъгъанча, зурнала,
Джюреклеге такъырлыкъны чакъыра.
 
Сизни къанат тюбюгюздед Джуртугъуз,
Ушамайды сизге мени джазыуум.
Бюгюн къанат тюбюндеме Джуртуму...
Нек эсгертед кесин озгъан джарсыуум?

 Ким биледи, энди сизни ненчагъыз
Къайтмай къалыр джаз бла бирге таулагъа?
Сиз къайтыргъа таулада да ненчабыз
Кете бара сукъланырла саулагъа?

КЪАРАЧАЙ
Алан халкъны аслан кёллю баласы,
Тау намысны оюлмазлыкъ къаласы,
Хар не тюрлю хазнадан да джеринг бай,
Акъыл сёзлю, дугъум кёзлю – Къарачай!
 
Тау башлада эримеучю къарынгы,
Субай санлы джашил наратларынгы
Тоялмайма кёзлерим бла ийнакълай,
Акъ башлыкълы, джашилчепкен Къарачай!
 
Алма терек чакъгъан кюнде, эшикде
Джукълаб тургъан балачыкъны бешикде
Тылпыуундан тогъугъанча, мен алай
Солуучанма тау хауангы, Къарачай!
 
Таудан саркъыб, кёкге чыгъыб джауарыкъ,
Ахыр кюнде санларымы джууарыкъ
Сууларынгдан, мен ичеме тоялмай,
Ана кёлча ,таза суулу, Къарачай!
 
Саным сени топурагъынга къошулур,
Джаным сингиб тау хауанга хош болур,
Аджалым да айырмазча, мен алай
Байланыбма сеннге, шыйых Къарачай!
 
Кёзбау сёзге сен бёлдюртме эсинги,
Сакъла, джакъла, Шам Къарачай, кесинги!
Сюргюнде да болмагъанды кёлюнг сай,
Ата Джуртум, Ана сютюм — Къарачай!

Керек болса, амалчы бол, сен алай,
Терк бюгюл да, дженгил тюзел мычхылай,
Кес зорлукъну, сен ашыкъмай бек чыдай,
Хаман джылы болсун юйюнг, Къарачай!
 
Намыс болсун джюрек хантынг, Къарачай!
«Бирлик» болсун ёмюр антынг, Къарачай!
Бай тилинги, хур дининги сакъла, джай!
Адам санынг минг къат ёссюн, Къарачай!
КЪАЙТЫУ
ЁЗДЕНЛАНЫ Шамил
Онтёрт  джылны  тыш  джуртлада  зор  кюнлени  санадыкъ,
Джаханимни  азабларын  бу  дунияда  сынадыкъ.
Ачлыкъ, ауруу, джаланнгачлыкъ   кёбюбюзню  джутдула,
Тюзлюк  хорлаб, сау  къалгъанла   Кавказгъа  джол  тутдула.
Тыш  джуртлада  къалсала да  ёлгенлени  санлары,
Ата  джуртха  къайтхандыла  шейит  болгъан  джанлары.
Дертли  болмай, биз  ант  этдик  адамлыкъны  джакъларгъа,
Динибизни, тилибизни, джерибизни  сакъларгъа!

    ШАМ  КЪАРАЧАЙ
        (поэмадан юзюк)
…Джашауну  бек  сюйгенлени,
Джигитлени,  джигерлени,
Джазыкъсыныб, Аллах  сакълай,
Джуртха  къайтды  Шам  Къарачай!

Сакълар  ючюн  тилибизни,
Сакълар  ючюн  тинибизни,
Сакълар  ючюн  динибизни,
Сакълар   ючюн  джерибизни  
Биз  джакълайыкъ  Эресейни,
Деу  Эресей  сакълар  бизни!
 
{jcomments}