Халкъыбызны онглу джашларыны бири Салпагъарланы Рашидни этген джигитлиги, тутхан ишин айыбсыз баджаргъаны ючюн, 2017-чи джылны ахырында Россия Федерацияны Президенти Владимир Владимирович Путин кесини указы бла Ётгюрлюкню ордени бла (орден Мужества) саугъалагъанды. Ол уллу кърал саугъа къуру Рашидники не уа къуру Салпагъарланыкъы тюлдю, ол саулай да халкъыбызны саугъасыды!

Миллетни сыйын чыгъаргъан джашыбызгъа алгъыш эте, Рашидни джашау джолундан хапар айтсакъ, ёсюб келген джаш тёлюге юлгю болур деб келеди кёлюбюзге…
Салпагъарланы Азретни джашы Рашид 1968-чи джыл сентябрны 7-чи кюнюнде Къобан районну Николаевское элинде туугъанды. 1975-чи джыл туугъан элинде 1-чи классха барады да, 1985-чи джыл орта школну джетишимли бошаб чыгъады. Ол джыл огъуна Рашид Къызыл партизанла атлы колхозну сют-товар фермасына ишге киреди да, джылдан артыкъны малчылыкъда  ишлейди. 1986-чы джылны ноябрь айында Совет Аскерни тизгинлерине чакъырадыла да, Гюрджюню ара шахары Тбилисиде 2 джылны айыбсыз къуллукъ этеди. Аскерден сора Рашид Черкесск шахарда ДОСААФ-ны школунда окъуйду, алай болса да, эл мюлкде ишлерге къаны тартханы амалтын, 1991-чи джылны ал сюремине дери Къызыл партизанла атлы колхозда малчы болуб ишлейди. Сан тирилиги къанын къыздыра, тюзлюк излеген таза иннети  джюрегине учунмакълыкъ бере, 1991-чи джыл январь айны 23-чю кюнюнде милициягъа ишге киреди да, Гитче Къарачай районда ГАИ-де инспектор болуб ишлейди. Бир-бирледе адамны тюзлюгю, адамлыгъы башына джау да болуучанды. «За нарушение дисциплины» деген терслеуню Салпагъар улугъа «илиндириб», ол джыл огъуна  апрель айны 9-чу кюнюнде  ишден башына бош этедиле. Болгъан затха къыйналса да, «боллукъ болду» деб артына туруб къалмай,  джашауунда бола тургъан затлагъа философия кёзден къараб, кесин къолгъа алады. 1991-чи джылны къачында Рашид Абазалыланы Хызырны къызы Вера бла джазыуун байлаб, бир юйдеги боладыла. Джылла оза, джюреклери бир-бирлерине таза  огъурлу ата бла анагъа эки джаш бла бир къыз тууадыла - Шамил, Марат, Карина.
Рашид милицияда ишинден кетгенден сора, къара ишге уллу кёллюлюк этмей, «СТЭК» деген гитче предприятиеде тюз ишчи болуб бёлек заманны ишлейди. «Тюзлюк тюзде къалмаз» дегенлей, джашау джолунда кесин тюз джюрютгени себебден, 1993-чю джылны май айында Салпагъарланы Рашидни джангыдан милициягъа ишге аладыла. Къобан районну ГАИ-де  инспектор болуб ишлеб башлайды.
Тирилиги тутхан ишин айыбсыз баджарыргъа артыгъы бла джетгенин кеси сезсе да, билим керек болгъанына тюшюне, 1997-чи джыл МГСУ-ну юрист факультетине окъургъа киреди да, 2002-чи джыл аны джетишимли бошаб чыгъады. Ма алай бла, уллу сынамы, баш билими, болуму болгъан Салпагъар улуну 2005-чи джылны август айында ич ишлени Черкесск шахар управлениесине башчы этиб саладыла. Ол уллу, джууаблы къуллукъну да 5 джылны ичинде бет джарыкълы баджаргъанлай турады.
Азрет улу Рашидни  ишни деменгили къурагъаны кёзге тюше, Эбзеланы Сапарны джашы Борис Къарачай-Черкес Республиканы Президенти болгъан кёзюуде, Салпагъар улуну КъЧР-ни Президентини эмда Правительствосуну Администрациясыны Башчысы къуллукъгъа чакъырадыла. Алайда да Рашид тутхан ишин деменгили бишире, биргесине ишлегенледен бюсюреу табханлай турады.
Эбзе улуну Президент болуб ишлеген болджалы джетиб, башха ишге кетгенинден сора, Салпагъар улу ич ишледе кёб джылланы ишлеб, джорукъгъа кёре пенсиягъа чыкъса да, кесине «бошлукъ» берирге излемейди. Акъылы, билими, уллу сынамы болгъан, кючю бир-бир джетген джашладан эсе онглу болгъан, джашлыкъгъа тартхан джюреги санларына айтханын этдиралгъан  Рашид, бир къауумлача, юйде олтуруб тураллыкъ тюл эди.
XVIII-чи – XIX-чу ёмюрледе джашагъан уллу орус кърал къуллукъчу, сенатор, керти тахса кенгешчи, белгили поэт  Гавриил Романович Державинни: «Самое лучшее предназначение есть защищать свое отечество», - деген сёзлери Салпагъарланы Рашидни эсине келе, джюрегин учундургъанлай тура эдиле.  
   2016-чы джылны октябрь айында Россия Федерацияны Миллет гвардия аскерлерини Къарачай-Черкес Республикада бёлюмю къуралады. Бу къуллукъгъа СОБР-дан, ОМОН-дан, УВО-дан, ЦЛРР-дан эмда тири десантчыла, спецназчыла, тенгиз пехотачыла, Дзержинский атлы дивизияда къуллукъ этгенле, спортну усталары, къралны сыйлы орденлери, медаллары бла саугъаланнган сынамлы, билимли джашла келедиле. Къысхасыча айтыргъа, миллет гвардияда къуллукъ этерге бир оруннга 15 адам чакълы бир кеслерин теджей эдиле.
 Бу джангы, бек джууаблы уллу къуллукъгъа эм тыйыншлы кёрюб полковник Салпагъарланы Азретни джашы Рашидни тамада этиб саладыла. Миллет гвардияны  эм джууаблы ишлери – джорукъну джакълагъан, джамагъатны къоркъуусузлугъун сакълагъан, терроризмге къаршчы кюрешген эмда башха ишледиле.
Салпагъар улу бу ишге киргенли аны къолунда къуллукъ этген мингден артыкъ аскерчиге башчылыкъ эте,  джаннга къоркъуулу халгъа кёб кере тюшгенди.  Къанында болгъан джигитлиги, билими, сынамы хар заманда да анга себеб бола, Уллу Аллах болуша, хазна чарпыу кёрмегенлей, этилирге керекли ишлерин бюгюннге дери бет джарыкълы тындыргъанлай келеди.
 «Республикабызны Башчысы Темрезланы Бориспийни джашы Рашид хар кереклибизге къолундан келгенича джарагъанлай турады. Аны бизге этген ашхы ишлерине да, саулай республиканы аякъ юсюне салыб кюрешгени ючюн да, джюрек разылыгъымы билдиреме», – дейди Салпагъар улу.
Хурметли полковник Рашид Азрет улу! Хар заманда Россия къралынга, Къарачай-Черкес Республиканга, туугъан халкъынга халал къуллукъ эте, тутхан ишингден, юйюнгден-юйдегингден къууаннганлай джаша! Энтда кёб кере орденле бла саугъалан! Сен генерал болуб, биз да сени атынг бла ёхтемленирча, джашау джолунг тёлюлеге юлгю бола, атынг алгъышда айтылырча насыбны Аллах берсин!

         ЁЗДЕНЛАНЫ  Альберт. 
 
 
 
{jcomments}