2018-чи джыл хычаман (май) айны 9-да – Уллу Хорламны кюнюнде – Къарачай-Черкес Республиканы ара шахарында 4 мингнге джууукъ аскерчини аты джазылгъан мемориал комплекс ачыллыкъды.
Бизни бюгюннгю джарыкъ джашауубуз ючюн джашлай джанларын уруш тюзледе бергенлени эмда фашистледен Джуртубузну тазалагъанланы атларын ёсюб келген тёлюле билирге керекдиле.
«Черкесск шахарны мэриясы бла шахар Думаны депутатлары, оноулашыб, «Ёмюрлюк отну» мемориалыны къатында орналгъан Махтауну аллеясында аскерчиге эсгертме бла мемориал ишлерге келишген эдиле. Ол мемориалны юсюнде шахардан Уллу Ата джурт къазауатха кетгенлени барысыны да атлары джазыллыкъдыла», - дегенди Черкесскеде джашагъан урушну ветеранлары бла тюбешген кёзюуюнде Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид.


Регионну тамадасы Уллу Хорламны кюнюнде бу мемориалны ачылгъаны магъаналы иш болгъанын да чертгенди.
Черкесскени мэриясында билдиргенлерине кёре, мемориал комплексде  12 мермер къанга боллукъду, аны бла бирге ары тюшериклени атлары да белгилидиле – ала 3,8 минг адамдан асламдыла.

 
{jcomments}