Мындан алда КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид республиканы Джамагъат палатасыны пленар кенгешини ишине къошулгъанды.  Ары дагъыда Джамагъат палата бла къысха байламлылыкъ тутхан, закон чыгъарыучу эмда толтуруучу властланы органларыны, муниципал районла бла шахар округланы администрацияларыны тамадалары, КъЧР-ни Джамагъат организацияларыны миллетле арасы советини къурамына кирген джамагъат организацияланы председателлери баргъан эдиле.
Темрезланы Рашид Къарачай-Черкесияны Джамагъат палатасы бла председателине граждан обществону ёсдюрюр мурат бла бардыргъан ишлери ючюн бюсюреу этди.
«Регионда Джамагъат палатаны магъанасы ёсгенден ёсюб барады. Организацияланы тириликлери кърал органланы, муниципал властланы органларыны ишлеринде ачыкъ кёрюнеди. Коммерция бла кюрешмеген организацияла бла, Бютеуроссия Халкъ фронт бла, миллет джамагъат организацияла бла, эм бек кереклиси уа, республиканы джамагъаты бла бардырылгъан ишлени уллу магъаналары барды», - деди Темрезланы Рашид.
Башчы андан сора Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосунда Джамагъат советле, министерствола, ведомствола, муниципалитетле, КъЧР-ни Джамагъат палатасы бла  биригиб, тири ишлерге кереклилерине джыйылгъанланы эслерин бурду.


«Бизни республикада оноулары бирге этилирге керекли кёб тюрлю иш барды. Эм биринчиси, республиканы адамларыны джашау халларын иги этиудю. Бу джаны бла биз мындан ары да иш бардырлыкъбыз. Ол иш, магъаналы болуб, адамлагъа иги хайыр келтирир ючюн, Къарачай-Черкесияны Джамагъат палатасы болгъан кючюн-къарыуун салыб кюреширигине мен толу ийнанама», - деди Башчы.
Пленар кенгешни кёзюуюнде КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Аграр политика бла табигъат байлыкъдан эмда табигъатны хайырландырыудан комитетини председатели Наталья Власенко, сёлешиб, КъЧР-ни Джамагъат палатасыны членлерине КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну Президиумуну Хурмет грамоталарын берди.
Пленар кенгешде КъЧР-ни экинчи кере сайланнган Джамагъат палатасыны 3 джылны ичинде этген ишини ахыр эсеблерин сюздюле. Джамагъат палатаны председатели Вера Молдованова Къарачай-Черкес Республикада граждан обществону болумуну, Джамагъат палата аны ёсдюрюр ючюн не этгенини хакъындан доклад этди.
Джыйылгъанла оюмларын айтхандан сора КъЧР-ни Джамагъат палатасы мындан ары кёзюуде властла бла, джамагъат организацияла бла бирге республиканы социал-экономика дараджасын ёсдюрюр ючюн этерик ишлерин белгиледи.

 
{jcomments}