Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Озов Аслан бла эмда аны орунбасарлары бла, аны кибик республиканы Башчысы бла, Правительствосуну Администрациясыны тамадасыны борчларын бир кёзюуге дери толтургъан Пивоварова Надежда бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

Анда хычаман байрамланы тыйыншлысыча бардырыуну ишлери сюзюлгендиле.
Ол тюбешиуде сёлеше, Темрезланы Рашид, республикан властланы органларыны бютеу бары 1-чи Хычаманны, Джаз бла урунууну байрамын, Къарачай халкъны джангырыууну, 9-чу Хычаманны, Уллу Хорламны, кюнлерин къурамлы эмда мийик дараджада ётдюрюрге  керекдиле, дегенди.


Аны бла бирге республиканы Башчысы хычаман байрамланы къууанчларын этген заманда джамагъат джорукъ бла адамланы къоркъуусузлукъларын  сакълауну баджарыу да властланы органларыны баш борчларыны бирлери боллукъларын излегенди.
«Хычаман байрамланы къууанчларын этиу бла байламлы бардырыллыкъ ишлени ичинде баш орунланы ветеранланы, къартайгъан адамланы эсгериу,  алагъа социал болушлукъ табдырыу эмда джашларыбыз бла къызларыбызны Джуртларын сюйген керти патриотла этиб ёсдюрюуде къазауатны кёзюуюнде къралыбызны баш эркинлиги бла сыйын сакълагъан абадан тёлюню юлгюге тутуу алыргъа керекдиле», - дегенди КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид.

 
{jcomments}