Къарачай-Черкес Драма театр республикада эм уллу мадиянат аралыкъланы бириди. Мында беш халкъны драма театрлары орналгъандыла.

 Ала орус, абаза, ногъай,  къарачай, черкес тилледе спектаклле кёргюзгенлей турадыла. Аны юсюне да мында тюрлю-тюрлю концертле боладыла. Аны айтханыбыз – бу юй республикан аралыкъда джашагъанла бла аны къонакъларыны сюйюб келген джерлериди. Ол себебден бери келиб кетгенле анга кёб джылланы узагъына ремонт, реконструкция этилмей тургъанына бек къыйналгъанларын айта эдиле. Этиллик ишле кёб болгъанлары амалтын аны джангыртыр мадар табылмай эди. Аны амалтын Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни, «Евроцемент груп» ЗАО-ну директорларыны советини председатели Гальчев Филарет бла тюбешиб, театргъа реконструкция этерге келишгенини юсюнден хапаргъа шахарчыла да, республикада джашагъанла да къууаныб тюбегендиле. 
Темрезланы Рашид бла   Гальчев Филаретни тюбешиулеринде къуру Драма театргъа реконструкция этиуню юсюнден барыб къалмагъанды сёз. Неден да алгъа Къарачай-Черкесия бла «Евроцемент груп» холдингни араларында иш джюрютюулени андан ары бардырыргъа да келишгендиле. Къарачай-Черкесияда орналгъан «Кавказцемент»  заводну модернизациясы ол иш джюрютюулени арасында баш орунланы бирин аллыкъды.
Бусагъатда  ол предприятиени джангы технология линиясын салдыра турады. Аны ишлетиу бла байламлы джумушланы 50 процентден асламысы этилиб бошалгъанды. Ала бары да заводну модернизациясы бла байламлы ишледиле.
«Юбилейный» деген физкультура-спорт комплексни да айтыб, тюрлю-тюрлю объектле ишлеб, республиканы ёсдюрюрге уллу юлюш къошханы ючюн КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Гальчев Филаретге уллу бюсюреу этгенди. «Бу адет кесини игилигин Драма театргъа реконструкция этген заманда  да кёргюзюрюкдю», - дегенди республиканы Башчысы.
Темрезланы Рашид компанияны башчылыгъы республиканы башха джерлерини джарлылыкъларын баджарыргъа къайгъырыб тургъанын айтыб, анга джюрек разылыгъын билдиргенди.
 
 
{jcomments}