Башил (январь) айны 31-де РФ-ны Кърал Думасыны депутатлары Казбек Тайсаев бла Яна Лантратова ишни юсю бла бизни республикада болгъан эдиле.

РФ-ны Президентини излеми бла спецоперациягъа къошулгъан аскерчилеге, аланы юйдегилерине право эмда социал болушлукъ этиу бла байламлы власть органланы, организацияланы араларында къысха байламлылыкъны бегитирик Ишчи къауум къуралгъанды. Анга башчылыкъ РФ-ны Федерация Джыйылыууну Федерал Советини вице-спикери, «Бирикген Эресей» партияны баш советини секретары Андрей Турчак этеди.

РФ-ны Кърал Думасыны депутатлары Казбек Тайсаев бла Яна Лантратова да,  ол Ишчи къауумну къурамына киргенлери амалтын, джер-джерде аллай ишле къалай баджарылгъанларына къарай бизни республикагъа келгендиле. Ала мында Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла тюбешгендиле.

Казбек Куцукович бла Яна Валерьевна Эресей Федерацияны джангы субъектлеринде ишлейдиле. Ала Украинаны азатланнган джерлеринде джашагъан адамлагъа болушукъ этиу бла кюрешедиле.

Спецоперация башланнган кюнден бери депутатла аскерчиле бла къысха байламлылыкъ джюрютедиле, аланы юйдегилерини къайгъырыуларын, джарсыуларын да кеслеринден соруб биледиле.

Казбек Тайсаев бла Яна Лантратова КъЧР-ден баргъан аскерчиледен билген хапарларын республиканы Башчысына айтхандыла.

Ала чертгенден, спецоперациягъа къошулгъан джердешлерибиз КъЧР-ни власть органлары, джамагъат бирлешликлери да аскерчилени юйдегилерине къошулуб, фронтда джарарыкъ затла бла болушханлай тургъанларын айтхандыла. Аскерчиле мындан джиберилген джылы кийимле, ашарыкъ продуктала, аны кибик башха затла ючюн разылыкъларын билдиргендиле.

«Спецоперациягъа къошулгъан аскерчи джердешлерибизге да, аланы юйдегилерине да болушханлай турлукъбуз. Аланы хар бирине не керек эсе аны джиберирге кюреширикбиз. Кърал Думаны депутатлары аскерчиле бла регионланы араларында быллай байламлылыкъны джюрютгенлери чыгъа келген джарсыуланы тюзетиуге аталгъан закон-джорукъ къураргъа да джарарыкъгъа санайма», - дегенди Темрез улу.

 
{jcomments}