Къарачай-Черкесияны «Подвиг» деген излеучю отрядыны тамадасы Зоя Псху тарих бетлени келир тёлюлеге болушлусуча сакълаугъа аталгъан къошакъны амалсыз кереклиге санайды.

Бу кюнледе бютеу къралны адамлары, чёб атыб, Конституциягъа къошакъла этиуню оноууна къошуллукъдула. Мени кёзюм бла джангы къуралгъан къошакъла бары да бусагъат заманда керек болуб турадыла.

Ала джамагъатны джашау турмушун игилендирирге джораланнгандыла. Къошакъланы кёбюсю бизни социал эркинликлерибизге киши къатылмазча этер мурат бла къуралгъандыла.

Патриотлукъну юсюнден къошакъ а, аланы араларында эм магъаналы болур. Ол къралны Баш законуна къошулса, не кир иннети болгъан да тарих бетлени тюрлендиреллик тюлдю. Алай этилмесе Уллу Ата джурт къазауатны кёзюуюнде болгъан ишлени тарих бетледен къурутургъа излегенле муратларына джетерге боллукъдула. Аллайлагъа джол бермезге керекбиз. Тарихин билмеген адамны джашау джолун мындан ары тюзетир ышаны да боллукъ тюлдю. Бу затланы эсге алыб, тарихибизни келир тёлюлеге болушлусуча сакъларгъа джораланнган къошакъны Конституциягъа тюшюрюр джанындан болургъа керекбиз», - дегенди Зоя Псху.

Ол ёсюб келген джаш адамлагъа джуртубузгъа сюймекликни, патриотлукъну сингдирирге кереклибизни да чертгенди.

«Ата-бабаларыбыз Хорламлы болур ючюн Уллу Ата джурт къазауатны кёзюуюнде къаллай джигитликле этгенлерин айта, аланы ол къыйынларын багъалатыргъа кереклисин эсгерте турсакъ, сабийле гитчеликден къралыбыз, джигитлерибиз бла ёхтемлене билликдиле, патриот ангылары ёсерикди. Бу ишлени юслери бла къуралгъан къошакъ къралны Баш законуна тюшюрюлселе, артыкъ магъаналы болуб, тарихибиз къаты сакъланныкъды», - деб да къошханды ол.

 
{jcomments}