Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин хычаман (май) айны 11-де къралны адамларыны алларына кёзюулю Чакъырыуу бла чыкъгъан эди.

Ол кесини сёзюнде коронавирус ауруу джайылмаз ючюн этилген, этиллик мадарланы юслеринден къысхасыча хапар бериб, эресейчи адамлагъа бу къыйын заманда этиллик болушлукъланы талайын баямлагъан эди.

Джамагъатны оюмун тинтген аралыкъ эресейчилени арасында кърал башчыны бу Чакъырыууну юсюнден оюмун билир мурат бла сормуш бардыргъанды. Сормуш ачыкълагъандан, хар 10 адамдан 7-си Путинни Чакъырыууна тынгылагъандыла, джамагъатны 88 проценти Чакъырыуну юсюнден эшитгенди.

Президентге тынгылагъанланы тёрт этиб ючюсю аны айтханын джаратхандыла. Миллетни 73 процентини оюмуна кёре, Путин къралда коронавирус бла байламлы къуралгъан къыйын болумдан джамагъатны не къадар тынчыракъ чыгъарыргъа излейди.

Бу сормушну эсеблерине кёре, хар юйдегиде 3 джылдан 15 джылгъа дери сабийлени хар бирине 10-шар минг сом тёлерге деген оюмну джамагъатны 95 проценти тюзге санагъанды. 89 процентини оюмуна кёре уа, керекли санитар джорукъланы тута предприятиелени ишлерин джангыртыргъа кереклиси тюздю.

Президент кеси кеслерин иш бла баджаргъанланы 2019-чу джыл тёлеген бергелерин ызына къайтарыргъа эмда коронавирус ауруу амалтын, къоранчлары болгъан предприятиеледен арттотур-никкол (апрель-июнь) айла ючюн берге алмазгъа деген оноуун адамланы 76 проценти тюзге санагъанды.

Аны кибик, сормуш бардырылгъанланы 72 проценти предприятиелеге болушлукъгъа джангы кредит программаны теджелгенин ашхы ишге санагъандыла.

Хубийланы Фатима.

 
{jcomments}