Мындан алда Черкесскеде «Лучший чтец Священного Корана» деген ат бла республикан конкурс болду.
Аны Къарачай-Черкес Республиканы Муслиманларыны дин управлениеси, КъЧР-ни Миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы хакъындан   министерствосу бла бирге, алтынчы кере бардырды.

Ол ишге Шимал Кавказны Муслиманларын бирикдирген аралыкъны председатели, Къарачай-Черкесияны Дин управлениесини председатели, КъЧР-ни муфтийи Бердиланы Исмаил хаджи, Къарачай-Черкес Республиканы миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы хакъындан министрини борчларын толтургъан Хубийланы Ислам, межгитлени имамлары, республиканы къонакълары бла джамагъаты да къошулгъан эдиле.
Конкурс алты номинацияда ётгенди – «70 джылдан ёрге», «55 джылдан 70 джылгъа дери», «15 джылгъа дери», «15 джылдан 30 джылгъа дери», «30 джылдан 55 джылгъа дери» эмда «устала». Аны тышында «За усердие», «За волю к победе», «За красивый голос», «Самый молодой участник», «За звонкий и громкий голос», «За выразительность прочтения» деген номинацияла да бар эдиле.
Конкурсну ахыр эсеблерине кёре, 1-чи, 2-чи, 3-чю орунланы алгъанла, эмда башында сагъынылгъан номинациялада жюри белгилегенле ачха саугъала алдыла.
Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни ёчюн - хаджилик къылыргъа барыргъа эки путёвканы - Къур’анны уста окъуучула, Гитче Къарачай райондан Эриккенланы Руслан бла Къобан райондан Тотуркъулланы Алибек, алдыла.
Конкурсха къошулгъанланы эм джашына сегиз джыл, эм къартына уа 90 джыл болгъан эди. Жюрини членлери конкурсха къошулгъанланы тюз окъугъанларына, Къур’анны суураларын азбар билгенлерине, ариу айтханларына кёре багъа бердиле. Къур’ан окъугъанланы бары да Къарачай-Черкесияны Муслиманларыны дин управлениесинден саугъагъа Къур’анла алдыла.
Республиканы межгитлерини имамлары конкурсну кёзюуюнде ауаз бериб, джыйылгъанланы эслерин джашауда орун алгъан кёб ашхы затха бёлдюле.
  Алчакъланы Хусей.
 
{jcomments}