Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид полицияны къуллукъчулары бла ветеранларын санагъат байрамлары бла алгъышлагъанды.

«Къарачай-Черкес Республика бла бютеу Эресейни ич ишлерини органларыны къуллукъчулары бла абычарлары алагъа салыннган джууаблы борчланы хар заманда да сый бла толтургъандыла, бусагъатда да алайды. Алгъындача, бусагъат заманда да адамланы къоркъуусузлукъларын сакълауда аланы ётгюрлюклери, тириликлери джууаблы борчларын тыйыншлысыча толтурургъа мадар бередиле. Ич ишлени органларыны сыйлы борчларын толтура джан берген къуллукъчуларын да биз эсибизде сакълагъанлай турлукъбуз. Аланы юйдегилерине, эт адамларына бушуу этгеними билдиреме…
Ич ишлени органларына реформа этилгенини, бёлеклени барыны биригиб иш бардыргъанларыны кючюнден оператив ишлени кёргюзюмлери ёсгендиле. Республикада джамагъат-политика болум игиди. Аны алай болгъаны кърал властланы органлары, полиция, джамагъат структурала бир-бирлерин ангылаб, арада кючлю байламлылыкъ тутуб, биригиб ишлегенлеринденди. Аны ючюн, алагъа разы болгъанымы билдиреме.
Ич ишлени къуллукъчулары бла ветеранларына, айыбсыз, джанларын-къанларын аямай къуллукъ этгенлери ючюн да таза джюрекден разылыгъымы билдиреме. Барыгъызгъа кючлю саулукъ, ишигизде джангы джетишимле теджейме», - дегенди регионну Башчысы.
Темрезланы Рашид андан сора Къарачай-Черкесияда Ич ишлени министерствосуну тёрт къуллукъчусуна «Къарачай-Черкес Республиканы ич ишлерини органларыны махтаулу къуллукъчусу» деген сыйлы атла аталгъанына удостоверениеле бергенди. Джети къуллукъчуну да Бюсюреу къагъытла бла саугъалагъанды.
КъЧР-де Ич ишлени министерствосуну коллективин ич ишлени министрини борчларын толтургъан Боташланы Ансар, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, КъЧР-ни Баш сюдюню председатели Семенланы Руслан, джорукъ сакълагъан структураланы тамадалары дагъыда башхала алгъышлагъандыла.
Бардырылгъан къууанч ишни аягъында джыйылгъанла ёлген къуллукъчуланы эсгертмелерине гокка хансла салыб, бир такъыйкъаны шум болуб, алагъа сый бергендиле.
Лепшокъланы Хусеин.
 
{jcomments}