Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председатели Аслан Озов республиканы Правительствосуну кенгешин бардыргъанды. Анда социал магъанасы болгъан 13 соруугъа къаралгъанды.

Кенгешни кёзюуюнде Къарачай-Черкесияны Правительствосуну членлери «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  Карачаево-Черкесской Республики на 2019-2025 годы» деген  республикан адресли программаны бегитгендиле. Къарачай-Черкес Республиканы къурулуш эмда фатар-коммунал мюлкюню министри Евгений Гордиенко билдиргенден, адамланы къоркъуулу, къолайсыз юйледен кёчюрюуню программасына къолайсыз болумгъа 2017-чи джылны башил (январь) айына дери чыгъарылгъан  юйле кирликдиле. Бюгюнлюкде КъЧР-ни аллай реестринде 7 кёб фатарлы юй барды. Аланы 5-си Джёгетей Аягъы райондады. Эркен-Шахар бла Адыге-Хабль элледе да биришер юй барды. Быйыл Джёгетей Аягъында 16 адам джашагъан 202,8 квадрат метр джери болгъан аллай къолайсыз юйде джашагъан адамла кёчюрюллюкдюле.

Андан сора Правительствону кенгешинде «Земский доктор» деген программаны джашаугъа сингдире, медицина къуллукъчулагъа бир джолгъа компенсация тёлеуню джоругъу бегитилгенди. Къарачай-Черкес Республиканы саулукъ сакълау министрини биринчи орунбасары Владимир Селиванов, аллай тёлеуню быйыл эллеге, элчи посёлоклагъа, 50 мингнге дери адам джашагъан шахарлагъа  ишлерге баргъан 50 джыл толмагъан медицина къуллукъчулагъа берирге боллугъуну юсюнден айтханды. Алай бла Къарачай-Черкесияда медицинаны усталарын эллеге чакъырыргъа джораланнган «Земский доктор» деген программа джашаугъа сингдириледи. Ол иш мындан ары да бардырыллыкъды. 2019-чу джыл бериллик субсидия федерал эмда республикан бюджетден айырыллыкъды.

Аны тышында кенгешчиле, паллиатив медицина болушлукъ керекли ауругъанлагъа, сабийле да аны ичинде, къалай болушургъа боллугъуну сорууларына къарагъандыла.

Къарачай-Черкесияны эл мюлк министри Боташланы Анзор Правительствону членлерине республикан бюджетден, агъачлы малчылыкъгъа болушлукъ табдырыр ючюн, субсидия къалай берирге боллугъуну юсюнден айтханды. Правительствону членлери, агъачлы мал къурар ючюн, аны джангы излемин тюзге санаб, быйыл мал алгъан сагъатда этилген джоюмланы 80 процентин берирге деб, субсидияны ёлчемин бегитгендиле.

Андан сора да кенгешчиле, Министрлени Кабинети теджеб, джорукъ-право джаны бла кёб тюрлю документге къарагъандыла.

 

 
{jcomments}