Джангы джылны аллы бла Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид 2018-чи джылны эсеблерин чыгъарыугъа аталгъан тамамлау джыйылыу бардыргъанды. Анга Къарачай-Черкесияны толтуруучу, закон чыгъарыучу, муниципал властларыны органларыны башчылары, республикан Парламентни депутатлары дагъыда башхала  чакъырылгъан эдиле.

Джыйылыуда Темрезланы Рашид айтхандан, толтуруучу, закон чыгъарыучу, муниципал властланы органлары бир-бирлери бла къысха байламлылыкъда этимли ишлегенлери себебли 2018-чи джыл социал-экономика джаны бла да, джамагъат-политика джаны бла да джетишимли джыл болуб ётгенди. Аны алайлыгъына бу затла шагъатлыкъ этедиле. Къарачай-Черкесия Эресей Федерацияда эм къоркъуусуз, эм рахат регионланы бириди. Мында адамланы джашау дараджалары да таймаздан ёсе, игиден иги бола барадыла. Бу  затла, айхай да, туристлени бери асламдан аслам келе барырларына себеблик этедиле.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, озгъан джыл республикада этилген ишлени юслеринден айта, 2018-чи джыл Къарачай-Черкесияны джашауунда биринчи кере болуб сабий больница, онкология диспансер ишленнгенлерин, элле бла шахарлада кёб маданият юйге, спорт комплексге, сабий садха, школгъа джарагъан ремонт этилгенин, алагъа джангыла да къошулгъанларын юлгюге келтиргенди. 2018-чи джыл Къарачай-Черкесияда Шахарла бла эллени джарашдырыуну джылы болуб ётгенин чертгенди.

«2019-чу джыл, - дегенди ол, - КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) джангы къурамы сайланныгъы бла байламлы бек магъаналы джыл боллукъду. Мен политика партияланы джергили бёлюмлери ол сайлаулагъа тири къошуллукъларына толу ийнанама. Айхай да, сайлаучула чёб атхан заманда хар депутатха кандидатны биз бусагъатха дери бардырыб келген ишлени этерге къалай къошулургъа боллугъу бла къаллыгъына къарарыкъды. Кереклиси да алайды. Аны айтханым - тюрлю-тюрлю граждан джамагъат институтланы, бизни адамларыбызны бир-бирлери бла келишиб, бир оюмгъа келиб ишлегенлерини кючлеринден Къарачай-Черкесияда джюзле бла социал, инженер объект ишлерге, экономикабызны санагъатларын айнытыргъа, джамагъат-политика болумну иги этерге къолубуздан келгенди. Джангы сайлау кампания да кесини борчуна, Парламентни эндиги къурамы да ол халда ишлерге къызыннган депутатладан къуралыргъа керекди, деген кёзден къараргъа тыйыншлыды».

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид аллыбызда 5 джылны ичинде этиллик ишледе тохтаб да сёлешгенди джыйылыуда. Ол айтхандан, республикада ол джаны бла бардырыллыкъ ишлени ичинде баш магъана РФ-ны Президенти В. Путинни указын толтуруу бла байламлы джарашдырылгъан миллет проектлени джашау орунлу этиуге  берилликди. Ала уа 12-диле. Эресей Федерацияны Правительствосу аланы барыны да паспортларын кескин белгилегенди. КъЧР-ни министерстволары да федерал министерствола бла бирге аланы толтурууну планларын салгъандыла, бюджетден этиллик ачха джоюмларын да кёргюзгендиле. Былайда чертилирге керекли дагъыда бир зат: 2018-чи джылны бюджетини 70 проценти да социал излемлени толтуруугъа джораланнганды.

«Биз барыбыз да, РФ-ны Президентини Шимал Кавказда Толу эркинликли келечиси А. Матовниковну,  Келечиликни аппаратыны, Кавказны ишлерини юслеринден министерствону джакълыкълары бла болушлукъларына таяна, республикан дараджада да, муниципал дараджада да бизнес бла, джамагъат, волонтёр организацияла бла бирге, миллет проектлени да айтыб, 2019-чу джыл толтурургъа белгиленнген ишлени, РФ-ны Правительствосуну Председатели Д. Медведев излегенча, ажымсыз толтурургъа керекбиз», - дегенди КъЧР-ни Башчысы озгъан джылны эсеблерин чыгъарыу бла байламлы бардыргъан джыйылыуун тамамлай.

 

 
{jcomments}