Мындан алда Къобан районну Кавказский посёлогунда Эресейни Ич ишлерини министерствосуну бу районда джангы мекямыны ачылыууна аталгъан къууанч джыйылыу болду.

Ол ишге къошулгъанланы арасында Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Эресей Федерацияны Къарачай-Черкесияда ич ишлерини министри Игорь Трифонов, Къобан муниципал районну администрациясыны тамадасы Чомаланы Мухаммат, Къарачай-Черкесияда Ич ишлени министерствосуну къуллукъчулары, Ич ишлени министерствосуну Къобан районда бёлюмюню къуллукъчулары да бар эдиле.

Ич ишлени Къобан районда административ мекямы тёрт къатлыды. Ол бютеулей 4500 квадрат метрди. Анда 107 къуллукъчу ишлерикди. 32 орну болгъан хант юйю, 94 адам олтурурча залы бардыла. Заманнга кёре джангы видеосвязь бла баджарылгъанды. Узунлугъу 31, кенглиги 20 метр болгъан спорт залны эки бёлюмю барды. Мында спортну тюрлю-тюрлюсю бла кюреширге боллукъду. Мекямны тюбюнде шкок атыучу джер да ишлерикди.

Темрезланы Рашид джыйылгъанланы бу уллу магъанасы болгъан иш бла алгъышлай, керекли затла бла баджарылгъан джангы мекям бусагъат заманны излемине толу джууаб бергенин, законну, джорукъну излемине келишгенин айтды.

«Бу мекямны къатында уллу спорт аралыкъ да ишленнгенди. Анда керекли инвентарь, сауут-сабадан атыб юренирча джер,  тыйгъычлары болгъан юреннген площадка, хар неси да джарашхан гараж, къуллукъчула машиналарын салгъан джер бардыла. Биз ич ишлени министри Игорь Юрьевич Трифонов бла, спорт объектге, алайыны къуллукъчуларындан сора да, Кавказский посёлокда джашагъанла барыб, спорт бла кюреширге боллукъларыны юсюнден келишгенбиз. Алай бла биз бюгюн Ич ишлени министерствосуну къуру ведомство объектин ачыб къоймай, тюз адамла да спорт бла кюреширча джер ачханбыз», - деди Темрезланы Рашид.

Башчы белгилегенден, республиканы МВД-сыны бёлюмю къралда закон, джорукъ сакълагъан системада баш орунланы бирин алады. Аманлыкъчылыкъгъа къаршчы кюрешиуде ала биринчи орундадыла. Бизни республикада мамыр джашау орун алыб тургъанында да аланы уллу къыйынлары барды.

«Эресейни Ич ишлерини министерствосуну Къобан районда бёлюмюню, республикада башха бёлюмлерини къуллукъчулары, ишге толу берилиб кюрешгенлери ючюн, джангы, иги болумда ишлерге тыйыншлыдыла. Джангы мекямны ачылыуу алагъа кюч, учунмакълыкъ бериб, законну, джорукъну, адамланы къоркъуусузлукъларын сакълауда джангы джетишимлеге ие болурларына себеб этерикди», - деди Темрезланы Рашид. Ол андан сора Эресейни ич ишлерини министри Владимир Александрович Колокольцевге, джангы объектни къурулушун джакълаб, анга болушханы ючюн, разылыгъын билдирди. Республиканы властлары, полицияны къуллукъчуларына ишлерине толу берилирча мадарла къурагъанлай турлукъларын да айтды.

Темрез улу андан сора Къобан районда ич ишлени бёлюмюню къуллукъчуларын алгъышлаб, алагъа кючлю саулукъ, тутхан ишлеринде джетишимле теджеди.

Къарачай-Черкес Республиканы ич ишлерини министри, полицияны генерал-майору Игорь Трифонов ич ишлени органларыны къуллукъчуларына таб болум къурау, аланы материал-техника базаларын иги этиу соруулары кёз туурада тургъанларын чертиб айтды. Джамагъат алагъа ышаннганы ючюн полицияны къуллукъчулары джууаблы борчларын тыйыншлысыча толтуруб турургъа кереклилерин билдирди. Ол андан сора ич ишлени район бёлюмюню къуллукъчуларына, объектни къурулушун бардыргъанлагъа бюсюреу къагъытла берди.

Эресейни МВД-сыны Къобан районда бёлюмюню тамадасы Александр Козуб мекямны ачылыууна юлюш къошханлагъа разылыгъын билдириб, бёлюмню къуллукъчулары законну, джорукъну излеми толуб турур ючюн, джангы болумда, къолларындан келгенни этериклерин чертиб айтды.

Ич ишлени Къобан районда бёлюмюню къуллукъчуларын, МВД-да Джамагъат советни председатели Байрамукъланы Ахмат да алгъышлады.

Андан сора Темрезланы Рашид бла Игорь Трифонов мекямгъа къарадыла.

 

Лепшокъланы Хусеин.   

 
{jcomments}