Москва шахарда «Эресейни  спорт объекти» деген номинацияда 2018-чи джыл хорлагъанланы саугъаларын  бериуню къууанчлары этилгендиле. Ол миллет саугъала бла саугъаланнганланы ичинде «Архыз» курорт да барды. Жюриге кирген адамланы оюмларына эмда онлайн чёб атыуну эсеблерине кёре ол кеси да «Эресейни спорт объекти» деген номинацияда эм игиге саналгъанды.

Къууанчда къралны белгили спортчулары, бютеуэресей спорт биригиуле бла федерацияланы башчылары, санатны айтылгъан къуллукъчулары, къралны спорт министри П. А. Колобковну да айтыб, РФ-ны Правительствосуну членлери да болгъандыла. 

Физкультура бла спортда миллет номинациялада хорлагъанланы къууанч халда  саугъалау РФ-ны Правительствосуну 2010-чу джыл элия (июль) айны 1-де адамланы физкультура бла эмда спорт бла кюреширге къызындырыр мурат бла алгъан 493-чю номерли бегимине кёре бардырылады. 

 
{jcomments}