Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Иванов Александр бла эмда КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Озов Аслан бла бирге джыйылыу бардыргъанды.
Ол, анда быйылны биринчи джарымында парламентарийлени республиканы Правительствосу бла эмда кеси оноуларын  кеслери этген джергили органлары бла бирге регионну ёсдюрюуде, бюджет политиканы, федерал эмда регионал программаланы толтурууда этимли ишлегенлерин айтыб, алагъа джюрек разылыгъын билдиргенди.


Аны бла да къалмай, Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Правительство бла Парламентге Эшкакон гидроузелни андан ары хайырландырыуда республика къаллай позицияны тутханыны юсюнден регионну джамагъатына тыйыншлы хапар берирге кереклиге  санагъанын айтханды.
«Бу затны юсюнден мен Федерацияны Советини Председатели В. И. Матвиенко бла да, Россия Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси О. Е. Белавенцев бла да, Россия Федерацияны Шимал Кавказны юсюнден министри Л. В. Кузнецов бла да, айхай да, коллегам - Ставрополь крайны губернатору – В. В. Владимиров бла да сёлешгенме. Эшкакон гидроузелни юсюнде бизни арабызда толу ангыламакълыкъ барды: бюгюнлюкде ол федерал энчиликдеди, налогланы республикада тёлейди, суу бла Къарачай-Черкесияны бир кесегин, Ставрополь крайны да бир кесегин баджарады. Ол, алгъынча, энтда Къарачай-Черкес Республиканы энчилигинде турлукъду. Мени позициям алайды: федерал энчиликни субъектни территориясында тургъан объекти башха субъектни энчилигине кёчерге керек тюлдю», - дегенди ол джыйылыуда Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид.
Аны бла бирге ол КъЧР-ни толтуруучу эмда закон чыгъарыучу органлары гидроузелни этимли хайырландырыуну иши бла эртдеден бери кюрешгенлерин айтханды.   Республиканы Парламенти, КъЧР-ни Башчысыны башламчылыгъын тюзге санаб, июнну ал сюреминде  Россияны Минэкономикасы бла Россияны Шимал Кавказны юсюнден министерствосуна Эшкакон гидроузелни Къарачай-Черкесияны энчилигине берликлерин тилеген письмо джибергенин да билдиргенди ол.

 
{jcomments}