Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин Кърал Советни машина джолланы айнытыугъа эмда джолда къоркъуусузлукъну бегитиуге аталгъан кенгешине къошулуб,  башчылыкъ этди. Кенгешни ишине Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид да къошулгъан эди.

 Советни ишине къошулгъанла джолланы ишлеуню джангы дараджагъа чыгъарыуну юсюнден сёлешдиле.


Владимир Путин бюгюнлюкде Эресейде талай миллет проект джетишимли толтурулгъанын айтды. Аладан бир бёлеги джолланы джангыртыуну хакъындандыла. Президент чертгенден, ол тюрлениуле джангы дараджагъа чыгъарылыр ючюн, джууукъ заманны ичинде хар регион кесине келишген программала джарашдырыб, аланы 2024-чю джылгъа дери толтурур джанындан ишлени башларгъа керекдиле.
«Аллай программала джол ишлеучюлеге уллу болушлукъ боллукъдула. Ала кеслерини борчларын кереклисича белгилеб, тынчлыкълы ишлер мадар табарыкъдыла, керекли материалланы, багъалы техниканы заманында сатыб алырча боллукъдула. Аны кибик джангы технологияланы хайырландырыргъа, мийик дараджалы усталаны излеб табаргъа заманлары боллукъду.
 Джангы джолланы ишлеуню хакъындан программаланы джарашдыргъан заманда кърал бла энчи мюлкчюле биригиб ишлерча проектлени да унутмазгъа керекди. Джангы джолланы проектлерин къурау, аланы ишлеу, эски джолланы джангыртыу джумушла джетишимли бардырылыр ючюн аллай проектле, контрактла тыйгъычсыз толтурулургъа керекдиле. Сёзсюз да, ол джумушланы тындырыр ючюн бюгюннгю законла бла джорукълагъа тюрлениуле этилирге керекдиле», - деб белгиледи Президент.
 Кърал Башчы чертгенден, инновация ишле кереклисича толтурулур ючюн администрацияланы джанындан керексиз тыйгъычла чыкъмазгъа керекдиле. Этилген ишле не къадар асыулу болур ючюн, аланы баджаргъанла эм маджал материалланы алыргъа, конкурсла бардырыб, эм уста ишчилени сайларгъа мадар табаргъа керекдиле.
Путин кесини сёзюнде регионлада кёпюрлени кереклисича джарашдырыуну эмда джолланы чыракъла бла баджарыуну юслеринден да айтды.
«Не джашырыу, ол джаны бла бизни къралда болум бек къарыусузду, шахарланы тышында, сан бир элде болмаса, джолланы джарытхан чыракъла джокъну орнундадыла. Аны чуруму электрокъууатны кечеги тарифлерини багъалыгъындады. Айхай да, электрокъууатны аяуну зараны бла кёб адам джарсыйды – чыракъла болмагъан джоллада чарпыула артыкъ кёб боладыла.
Джолланы джарытыуну оноуун къысха заманны ичинде этерге керекди.  Тарифле бла байламлы джумушланы бир джанына этигиз», - деб борч салды Президент.
Джолда транспорт джарсыуланы юсюнден да айтды кърал Башчы. Ол чертгенден, чарпыуланы кёбюсюню чуруму джолланы аманлыкъларындан тюлдю.
«Кёбюсюне джолда транспорт джарсыулада машинаны джюрютгенле кеслери терсдиле. Ала джолда джюрюуню джорукъларына сыйынмайдыла. Аллай эркинликлери болмагъанлай, адамланы хакъгъа джюрютгенле кёб болгъандыла. Аланы ичинде джол чарпыулагъа тюшгенлени саны танг асламды. Рысхы амалтын ол адамла кеслерини джашаулары бла къалмай, башхаланы джашауларына да къоркъуу саладыла. Бизни борчубуз джолда джюрюуню не къадар къоркъуусуз этергеди. Арт джыллада ол ишлеге аслам эс бёлюнюб башлагъанды», - деб чертди Владимир Путин. Джолда транспорт джарсыуланы болдурмаз джанындан керекли амалланы этген заманда сабийлени джакълаугъа артыкъ эс бёлюрге амалсыз кереклисин да билдирди.
Къарачай-Черкес Республикада джолда транспорт джарсыулада ёлюмлени азайтыр джаны бла этилген ишлени бири «Безопасные и качественные автомобильные дороги» деген миллет проект болгъанды. Аны къурамына инфраструктура проектледен сора да «Безопасность дорожного движения» деген федерал  проект да киреди.
Проектни джетишимли ишлегенине шагъатлыкъ 2017-чи джылдан бери джоллада аварияладан ёлгенлени саны 3,5 кереге азайгъаны этеди.
Проектни баш борчларыны бири джолда джюрюуню джорукъларын бузмауду. Аны себебли Къарачай-Черкес Республикада джолланы картха эмда видеогъа алгъан системала бла баджарыу баш борчланы бириди. Ол джолда джюрюуню джорукъларын бузгъанланы санын азайтыргъа болушады.
Аны тышында проектни дагъыда бир борчу джолда джырсыгъанлагъа заманында кереклисича медицина болушлукъ этиудю. Аны ючюн керекли оборудование бла баджарылгъан «Терк болушлукъ» машинала керекдиле.  Артыкъ да бек ала курорт зоналада – Къарачай район бла Зеленчук районда - бек керекдиле.
Эресейни Президенти Владимир Путин чертгенден, сабийлеге джолда джюрюуню джорукъларын юретиу ишле мындан ары да бардырыллыкъдыла.
Регионал эмда муниципал органла джаш адамланы профилактика ишлеге – джол инспекторланы отрядларына, сабий эмда джаш тёлю автошколлагъа - тири къошаргъа кереклисин да билдирди кърал Башчы.  Президентни буйругъу бла джол джарсыуладан сабийлени сакълау аралыкъла къураллыкъдыла.

 
{jcomments}