Бу кюнледе Москвада Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путинни Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовниковну башчылыгъы бла кёзюулю джыйылыу болду.

Джыйылыуда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид да болгъан эди. Къралыбызны ШКФО-да Толу эркинликли келечиси къурагъан  Советни членлери джыл санлары школгъа барыргъа джетмеген сабийлени тыйыншлы окъутур, юретир ючюн не этерге керек болгъанын сюзе эдиле.


Джыйылыуну ача Александр Матовников: «Талай джылны ичинде, саулай Эресейни алыб къарасакъ, эм кёб сабий бизни округда  тууады, ол себебден адам саныбыз да кёбден кёб бола барады. Ол затны эсге алсакъ, сабийлени окъутур, юретир, солутур, джашатыр джерле къалгъанладан эсе бизге кёб керек боладыла», – деди.
Джыйылыуда КъЧР-ни  Башчысы Темрезланы Рашид да сёлеше, бизни республикабызда 3-7 джыл болгъан сабийле  сабий садла бла толу баджарылыб тургъанларын чертди. Андан ары сёзюнде Темрез улу, миллет проектлеге кирген этиллик ишлеге кёре 2019-чу – 2020-чы джыллада 960 сабий сыйынырча 12 мекям ишленнигин, 2020-чы – 2021-чи джыллада да 60 сабий сыйынырча 1 мекям ишленнигин билдирди. Андан сора да, бизни республикада ишлеб тургъан сабий садлада, яслиледе къошакъ джерле ачыллыгъын да айтды Темрез улу. Сёз ючюн, «Ивушка» деген 26-чы номерли яслини уллу мекямына 60 джангы орун болурча къошакъ мекям ишлене турады. Черкесск шахар округда «Школа плюс детский сад» деген форматда, школгъа барыргъа джыллары джетмеген  400 сабийге эсебленнген мекямны къурулуш ишлери бара турады да, 2019-чу джыл иш толу баджарыллыкъды.
Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин салгъан борчха кёре  керек джерледе джангы школла ишлеб, керек джерде школланы кенгертиб, 2025-чи джылдан башлаб республикабызны болгъан  школларында да сабийле бир сменада окъургъа керекдиле. Бюгюнлюкде бизни республиканы 35 школунда сохтала эки смена режимде окъуйдула. Бу ишлени тыйыншлысыча этер ючюн «Образование» миллет проектни ичинде «Современная школа» деген регионал проект къуралгъанды. Ол проектни толу баджарыр ючюн Джёгетей Аягъы районда школну мекямын кенгертиб, 400 сабийге орун болурча къошакъ мекям ишлене турады. Черкесскени 17-чи номерли гимназиясыны мекямын да кенгертиб 400 сабий сыйынырча мекям ишлейдиле. 2020-чы джыл Гюрюлдеуюк элде 165 сабий окъурча мекямны къурулуш ишлери этилликдиле.  КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид джыйылыуда айтханнга кёре, «Современная школа» деген проектде джазылгъаннга кёре саулай да бизни республикада 965 сабий эркин окъурча мекямла ишленникдиле.
 Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путинни Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини пресс-къуллугъу билдиргеннге кёре, джыйылгъанла бизни округда ишсизликни азайтыр ючюн, адамланы иш орунла бла баджарыр ючюн не этерге керек болгъанын да сюздюле.
 Джыйылыуну ахыр сюреминде Эресей Федерацияны  Иш эмда адамланы социал джаны бла джакълау министерствосуну къуллукъчулары,  ШКФО-ну регионларыны башчылары къралыбызда гитче, уллу да джунчумай джашар ючюн, адамланы социал джаны бла джакълар ючюн эмда аланы иш орунла бла толу баджарыр ючюн не этерге керек болгъаныны юсюнден кёллерине келгенни ачыкъ айтдыла.

 
{jcomments}