Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Премьер-министри Озов Аслан кенгеш бардырды. Анга Министрлени Кабинетини членлери къошулгъандыла. Кенгешде 25 проектни юсюнден барды сёз.

«Къарачай-Черкес Республикада миллет, конфессионал эмда информацион кърал политиканы джашаугъа сингдириу» эмда «Къарачай-Черкес Республиканы маданият ёсюмю» деген кърал программаланы тамалында къуралыб теджелген проектлени сюзюб бегим чыгъардыла. Аланы арасында КъЧР-ни къурулушуну эмда фатар-коммунал мюлкюню министри Гордиенко Евгенийни, КъЧР-ни эл мюлк министри Боташланы Анзорну проектлерине бегим алдыла.

Кенгешде КъЧР-ни джеринде эл мюлкню айнытыугъа, артыкъсыз да бек саулукъ эмда этге бериллик тууар малланы ёсдюрюуге, болушлукъ ачха республикан бюджетден бериллигини эмда башха мадарланы юслеринден айырыб чертдиле.

Джыйылыуну аягъында КъЧР-ни Правительствосуну министерстволары бла ведомстволары теджеген уллу магъанасы болгъан талай документни къабыл кёрдюле.

 

КъЧР-ни Правительствосуну пресс-къуллугъу.

 

 
{jcomments}