Мындан алда Черкесскеде Джарыкълыкъны къаласында, Конституцияны кюнюню аллы бла Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид паспорт алыргъа джыллары джетген 24 джаш адамгъа Эресей Федерацияны паспортларын берди.

Сабийлени джашауларында ол къууанч, магъаналы кюн бла алгъышларгъа Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, КъЧР-ни окъуу бла илму министри Инна Кравченко, Черкесск шахарны мэри Тамбиев Руслан да келген эдиле.

Темрезланы Рашид бла тюбеширге республиканы шахарлары бла эллеринден эресейчи къозгъалыугъа къошулгъан школ окъуучула да келген эдиле. Ала олимпиадалада, спорт чыгъармачылыкъ конкурслада хорлагъанла, волонтёрла  эмда башхала эдиле.

Темрезланы Рашид джаш адамланы Конституцияны кюню бла эмда Эресей Федерацияны гражданинини паспортун алгъанлары бла алгъышлады.

«Сизни джашауугъузда мындан ары да кёб тюрлю документигиз боллукъду. Алай а паспорт эм магъаналы, бютеу джашауугъузда бу къралны адамыча, биргегизге джюрютюрюк джангыз документигизди.

Сиз паспортла алдыгъыз, энди къралны Баш законунда бегиген эркинликле бла хайырлана, борчланы толтурургъа керексиз. Биз барыбыз да Конституцияда салыннган, керти, тюз иннетли адамла болургъа, кесибизни Ата джуртубузну бек сюерге борчлубуз.  Ол заманда биз эркинлиги болгъан, мамыр джашау орналгъан къралда джашарыкъбыз. Хар бирибизни ишлеген къыйыныбыз а республикабызны, къралыбызны экономика эмда социал ёсюмюне энчи юлюш къоша, аны бирча тутаргъа мадар берликди», - деди Темрезланы Рашид.

Школланы сохталары, тириликге, аскер-патриот юретиуге, адамны энчи ёсюмюне аталгъан чыгъармачылыкъ номерле да кёргюздюле.

Андан сора Темрезланы Рашид джыйылгъан школчула бла, классдача, тюбешиб, сорууларына джууаб берди. Аланы кёбюсю чыгъармачылыкъ ёсюмге, билим алыугъа башха затлагъа аталгъан эдиле. Сабийле окъууну, медицинаны, экологияны, усталыкъ сайлауну юсюнден кёб соруу сордула.

Темрезланы Рашид келир джылдан республиканы властлары фахмулары болгъан сабийлени джакълагъан аралыкъ къураб башларыкъларын, эресейчи къозгъалыуну ёсюмюне болушханлай турлугъун да айтды.

Андан сора, Уруп районну Курджиново стансесини школуну окъуучусу элни иги, айбатлы этер джанындан школчула этген проектни юсюнден хапар айтды. Темрез улу аллай башламчылыкъланы джакълаб, келир джыл аланы шахарланы, эллени джарашдырыу программагъа къошаргъа кереклисини юсюнден сёлешди. Андан сора да Темрез улу Къарачай шахарда стадионну ремонту этиллигин, Джёгетей Аягъы шахарда 4-чю номерли гимназияда сабийле спорт бла иги кюреширча мадарла къураллыкъларын, болгъан окъуу учреждениеледе да физкультура бла кюрешир ючюн таб болум къураргъа  кереклисин айтды. Алай этиу регионну тамадаларыны баш ишлерини бири болгъанын да чертди. Андан сора республикада таб экология болум къурай, медицинаны дараджасын заманны излемине кёре кёлтюрюрча этиле тургъан ишлени юслеринден да айтды.

«Мындан ары да саулукъ сакълауда миллет проектни джашаугъа кийире, Эресей Федерацияны Президенти В.В.Путинни, Правительствосуну болушлугъу бла Къарачай-Черкесияда медицина бусагъатдан да иги боллугъуна мен толу ышанама», - деди Башчы.

Школда сабийлени хар окъуу кюнлери Эресей Федерацияны эмда Къарачай-Черкесияны гимнлери бла башланса, деген оюмун билдирди Темрезланы Рашид. Школ окъуучула аны айтханын джакълаб харс урдула. Башчы ала бла мындан ары да тюбеше турлугъун айтыб, джаш адамлагъа джашауда уллу джетишимле теджеди.

 

Лепшокъланы Хусеин. 

 
{jcomments}