Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Бориспийни джашы Рашид Батдыланы Азрет-Алийни джашы Мустафа бла тюбешиб, аны Къарачай-Черкес Республиканы кърал кенгешчиси деб, джангы къуралгъан къуллукъгъа кесини указы бла  салгъанды. Батды улу разы болуб,  ол къуллукъну толтуруб башлагъанды.Батдыланы Мустафа 2003-чю-2008-чи джыллада КъЧР-ни Президенти болуб тургъанды. Ол республиканы социал-экономика ёсюмюне къошхан къыйыны ючюн эмда джамагъат институтланы бегитгени бла байламлы «Хурмет белгиси» орденни, «Къарачай-Черкес Республиканы аллында уллу къыйыны ючюн» деген республиканы баш саугъасын алгъанды.

 «Батдыланы Азрет-Алийни джашы Мустафаны иш сынамы, оноу эте билгени, джамагъат ишле бла джетишимли кюрешгени, экономика эмда социал санагъатда терен билими, аны джангы къуллугъунда Къарачай-Черкесиягъа хайыр келтирлигине мен толу ийнанама», - дегенди Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид. 

 

 
{jcomments}