Талай кюнню мындан алда Ессентуки шахарда Россияны Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министерствосуну коллегиясыны 2017-чи джылны эсеблерин чыгъарыу бла 2018-чи джыл этерик ишлерин белгилеуге аталгъан тамамлау джыйылыуу болгъанды. Аны Кузнецов Лев бардыргъанды. Коллегияны ишине Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да къошулгъанды, ол анда сёлешген да этгенди.

Джыйылыуну аллында Россия Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини орунбасары Фадеев Олег тамадасы Белавенцев Олегни алгъышлауун окъугъанды.
Андан сора Кузнецов Лев Россияны Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министерствосуну 2017-чи джыл бардыргъан ишлерини эсеблерин чыгъарыугъа аталгъан доклад этгенди.

 Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну членлери, Къарачай-Черкес Республика бла Татарстанны араларында 2017-чи джылны байрым айында этилген кесаматны тамалында Къазаннга баргъандыла. Ала анда информацион технология джанындан сынам алышхандыла.
Делегацияны къурамына Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председателини орунбасары Энвер Арпатлы, Къарачай-Черкесияны промышленность бла сатыу-алыу министри Мурат Аргунов, КъЧР-ни экономика министри Али Накохов, УМФЦ-ЦИТ РГБУ-ну директору Эрикгенланы Султан киргендиле.
Къарачай-Черкесиядан баргъан делегация биринчи кюн Татарстанны ИТ-объектлери бла танышхандыла. Республиканы Премьер-министрини орунбасары, информатизация бла связдан министри Роман Шайхутдинов къонакълагъа регионну ИТ-инфраструктурасындан  Иннополюсну ИТ-паркыны юлгюсюнден  хапар айтханды.

 
Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид аскер комиссариатланы 100 джыл толгъан къууанчларына аталгъан джыйылыугъа къошулгъан эди. Ол Черкесскеде «Джашил айрымканны» амфитеатрында бардырылды.
Бу къууанчха къошулгъанланы арасында  Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председатели Аслан Озов, Халкъ Джыйылыуну (Парламентни) Председатели Александр Иванов, Черкесск шахарны мэри Руслан Тамбиев,  Къарачай-Черкесияны Правительствосуну членлери, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутатлары, Уллу Ата джурт къазауатны ветеранлары, Черкесск гарнизонну аскерчилери, республиканы аскерге чакъырыллыкъ джашлары дагъыда башхала бар эдиле.

 Къарачай-Черкесияны джюзле бла джашлары, къызлары  Москваны баш окъуу заведениелерине кириб окъуйдула. Ара шахарны кърал къурулуш университети да бизни республиканы джаш тёлюсю аслам барыб окъугъан баш окъуу заведениелени бириди.
Джууаблы къуллукъчулары, заман заманы бла ала бла тюбешиб, окъууларыны барыуларындан, ол окъуу заведениелени битдирселе, аланы къайры барыб ишлерге мурат этгенлеринден хапар билгенлей турадыла. Кёб болмай КъЧР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары, Къарачай-Черкесияны Москвада Таймаздан ишлеген келечиси Гогова Мадина ала бла тюбешгенди. Ол кюн аны бла бирге тюбешиуде университетни халкъла арасы окъуу аралыгъыны директору Толстых Елена, ол аралыкъны къуллукъчулары Гамов Богдан бла Петросян Римма да болгъандыла.

 Арттотурну 5-де Россия Федерацияны Президенти В. Путин къралда конкуренцияны ёсдюрюуге болушууда РФ-ны субъектлерини баш ишлерин ачыкълаугъа атаб Кърал Советни джыйылыуун бардыргъан эди.

Ол джыйылыуда Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да болгъан эди. Андан къайтхандан сора республиканы Башчысы ол джыйылыуну эсеблери бла байламлы  кенгеш бардыргъанды.
Ол кенгешде КъЧР-ни Парламентини Председатели А. Иванов, республиканы Правительствосуну членлери, Россия Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини аппаратыны Къарачай-Черкесияда баш федерал инспектору И. Дральщиков, аны кибик ФАС-ны эмда Кърал закупканы джергили  управлениелерини келечилери да болгъандыла.