Мындан алда Эресей Федерацияны Президенти В.В. Путин «За заслуги перед Отечеством II-ой степени» орденни медалын Къарачай-Черкесиядан Эресей Федерацияны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини члени Салпагъарланы Ахматха берирге, деб указгъа къол салгъан эди.

Сенаторгъа ол саугъаны Эресей Федерацияны Президентини Администрациясыны тамадасыны биринчи орунбасары Сергей Кириенко бергенди.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Салпагъарланы Ахматны ол мийик кърал саугъаны алгъаны бла алгъышлагъанды.

 Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид башчылыкъ этиб, бизни республиканы келечилери «Бирикген Эресей» политика партияны XVIII-чи съездине баргъандыла.

Анда озуб баргъан джылны ахыр эсеблери, регионлада сайлау кампанияла къалай ётгенлери, партияны 2019-чу джылгъа ёсюмюню мадарлары белгиленнгенди.

Къарачай-Черкесиядан баргъан келечилени къурамына, регионну тамадасы - «Бирикген Эресей» партияны Баш Советини члени башчылыкъ этиб, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, республикада Парламентни депутатлары, партияны КъЧР-де регионал толтуруучу комитетини башчылыгъы, сайланнган делегатла, партияны джергили бёлюмлерини секретарлары кирген эдиле.

 Шимал Кавказны кёбчюлюк информация мадарларыны форуму джыл сайын болгъан ишлени бириди.

Ол журналистлени, пресс-къуллукъланы келечилерин, блогерлени бир-бири сынамлары бла танышдырыр муратда эмда властланы келечилери бла, эксперт, иш бардыргъанланы арасында байламлылыкъны бегитир ючюн, 2013-чю джылдан бери, хар джыл сайын бардырылады.

Быйыл Шимал Кавказ федерал округну кёбчюлюк информация мадарларыны джыйылыуу 6-чы кере эндреуюк (декабрь) айны 5-си бла 6-да Чечен Республиканы ара шахары Грозныйде бардырылды. Ары бютеу къралдан федерал кёбчюлюк информацияны мадарларыны тамадалары, Шимал Кавказ федерал округну субъектлерини башчылары, Эресей Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси, Москвадан келген къонакъла эмда башхала келген эдиле. Ала эки кюнню ичинде Шимал Кавказ федерал округну информацион ёсюмюню ишлерине къарадыла. Кёбчюлюк информация андан да бек ёсер ючюн къаллай болушлукъ табдырыргъа боллугъун сюздюле. Кёбчюлюк информацияны джергили мадарлары джангы форматланы, технологияланы хайырландыра халкъланы араларында шохлукъну бегитирча этерге кереклисин айтдыла.

 Къарачай-Черкесияда аналог телевидение келир 2019-чу джылны арттотур (апрель) айыны 15-не дери ишлерикди. Андан сора аны джукълатырыкъдыла. Аны юсюнден РФ-ны связь бла кёбчюлюк коммуникацияланы юслеринден министрини заместители Волин Алексей «Первый канал. Всемирная сеть» деген бизнес конференцияда билдириу этгенди.

Ол айтхандан, 2019-чу джыл Эресейде аналог телевещание юч кёзюуге бёлюнюб джукълатылыб, бу иш никкол (июнь) айны 3-де тамамланныкъды. Быйыл эндреуюк (декабрь) айны 3-де 9 сагъат бла 30 такъыйкъада Тверь областда аналог телевещаниени ишин тохтатхандыла.

2019-чу джыл байрым (февраль) айны 11-де Рязань, Тула, Ярославль, Ульяновск, Пенза, Магадан областла бла Чечен Республикада, келир джыл арттотур (апрель) айны 15-де  Москвада, Амур, Иванов, Кемерово, Киров, Кострама, Курган, Липецк, Москва, Новгород, Тюмень областлада, Къабарты-Малкъарда, Къарачай-Черкесияда, Къалмукъда, Мордовияда, Сахалинде, Ставрополда, Удмуртияда, Чувашияда, Ямал-Ненец округда, никкол (июнь) айны 3-де Эресейни бирси регионларында биринчи, экинчи мультиплекслеге кирген федерал аналог телевещаниелени ишлери толусу бла тохтатыллыкъдыла.

 Бу кюнледе  Къарачай-Черкес Республиканы Премьер-министри Аслан Озов, Эресей Федерацияны Президенти В. В. Путинни «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» деген 204-чю номерли указыны тамалында миллет проектлени джашаугъа кийириуню юсюнден кёзюулю кенгеш бардырды.

Анда «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» деген федерал проектлени, «Культура» деб миллет проектни къурауну, джашаугъа кийириуню сорууларын сюздюле.