Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Гитче Къарачай районну администрациясыны тамадасы Байрамукъланы Рамазан бла ишчи тюбешиу бардырыб, муниципалитетни социал-экономика ёсюмюне къарагъанды.

Гитче Къарачай районда 200-ден аслам адам, бурун эл болуб тургъан Схауатда юй орун алыргъа излеб, тилек къагъыт джазгъанды.

Схауат Уллу Ата джурт къазауатха дери районда эм бай эллени бири болгъанды, анда 700 юйдеги джашагъанды, къой эмда ат тутхандыла. Халкъыбыз кёчгюнчюлюкден къайтханлы бери анда 28 адам джашайды.

Къарачай-Черкесия бла Ингушетияны ортасында «телемост» болду. Ол бу республикала къуралгъанлы 25 джыл болгъанына аталгъан эди.

Аны бла байламлы эки телекомпанияны студиясына да иги кесек адам джыйылгъан эди. Аланы арасында джууаблы къуллукъчула, джамагъат организацияланы келечилери, журналистле дагъыда башхала бар эдиле.

Сегодня Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел рабочую встречу с главой администрации Малокарачаевского района Рамазаном Байрамуковым, в ходе которой было рассмотрено социально-экономическое развитие муниципалитета.

РФ-ны Кърал Думасыны депутатлары Боташланы Расул бла Михаил Старшинов, графиклерине кёре «Бирикген Россия» партияны Черкесскеде приёмныйинде джашауда проблемалары болгъан адамла бла тюбеб, мадарларына кёре алагъа болушлукъ этгенлей турадыла. Мындан алда Кърал Думаны депутаты М. Старшинов, талай адам бла тюбешиб, ала не проблемала бла келгенлерин билирге изледи эмда аланы бир къауумларына болушхан да этди.