Цифралы эфир телевидениеге кёчерге излеб, ангыламагъаныгъызны сорургъа излесегиз, кече-кюн деб къарамай, Эресейни ичинде хакъсыз 8-800-220-20-02 номерли телефоннга къонгурау ачаргъа боллукъсуз. Сизни сорууларыгъызгъа ишлерин кескин билген устала тыйыншлы джууаб  берликдиле.

 Мындан алда Черкесскеде Джарыкълыкъны къаласында, Конституцияны кюнюню аллы бла Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид паспорт алыргъа джыллары джетген 24 джаш адамгъа Эресей Федерацияны паспортларын берди.

Сабийлени джашауларында ол къууанч, магъаналы кюн бла алгъышларгъа Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, КъЧР-ни окъуу бла илму министри Инна Кравченко, Черкесск шахарны мэри Тамбиев Руслан да келген эдиле.

Темрезланы Рашид бла тюбеширге республиканы шахарлары бла эллеринден эресейчи къозгъалыугъа къошулгъан школ окъуучула да келген эдиле. Ала олимпиадалада, спорт чыгъармачылыкъ конкурслада хорлагъанла, волонтёрла  эмда башхала эдиле.

 Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Бориспийни джашы Рашид Батдыланы Азрет-Алийни джашы Мустафа бла тюбешиб, аны Къарачай-Черкес Республиканы кърал кенгешчиси деб, джангы къуралгъан къуллукъгъа кесини указы бла  салгъанды. Батды улу разы болуб,  ол къуллукъну толтуруб башлагъанды.Батдыланы Мустафа 2003-чю-2008-чи джыллада КъЧР-ни Президенти болуб тургъанды. Ол республиканы социал-экономика ёсюмюне къошхан къыйыны ючюн эмда джамагъат институтланы бегитгени бла байламлы «Хурмет белгиси» орденни, «Къарачай-Черкес Республиканы аллында уллу къыйыны ючюн» деген республиканы баш саугъасын алгъанды.

 Мындан алда Эресей Федерацияны Президенти В.В. Путин «За заслуги перед Отечеством II-ой степени» орденни медалын Къарачай-Черкесиядан Эресей Федерацияны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини члени Салпагъарланы Ахматха берирге, деб указгъа къол салгъан эди.

Сенаторгъа ол саугъаны Эресей Федерацияны Президентини Администрациясыны тамадасыны биринчи орунбасары Сергей Кириенко бергенди.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Салпагъарланы Ахматны ол мийик кърал саугъаны алгъаны бла алгъышлагъанды.

 Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид башчылыкъ этиб, бизни республиканы келечилери «Бирикген Эресей» политика партияны XVIII-чи съездине баргъандыла.

Анда озуб баргъан джылны ахыр эсеблери, регионлада сайлау кампанияла къалай ётгенлери, партияны 2019-чу джылгъа ёсюмюню мадарлары белгиленнгенди.

Къарачай-Черкесиядан баргъан келечилени къурамына, регионну тамадасы - «Бирикген Эресей» партияны Баш Советини члени башчылыкъ этиб, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, республикада Парламентни депутатлары, партияны КъЧР-де регионал толтуруучу комитетини башчылыгъы, сайланнган делегатла, партияны джергили бёлюмлерини секретарлары кирген эдиле.