РусГидро бла Къарачай-Черкесс Республикада Петербургда бардырылгъан халкъла арасы форумну тамалында Красногор гитче ГЭС-лени къурулушуну проектин джашаугъа киргизирге деб, Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла РусГидрону баш директору Николай Шульгин кесаматха къол салгъандыла.

Алайда Темрезланы Рашид республиканы экономикасын ёсдюрюрге эмда джетмеген электрокъууатны толтурургъа проектни уллу магъанасы болгъанын айтханды.

«Республиканы джеринде быллай проектлени къурулушларын бардырыу джангы иш орунла ачаргъа, джетмеген электрокъууатны толтурургъа мадар берликди», - деб чертгенди Къарачай-Черкесияны Башчысы.

Бу кюнледе Черкесск шахарда «Рак аурууну профилактикасы эмда аны эртде сезиу» деген IX-чу Евразия семинар ётдю. Ол къуру онколог врачлагъа болуб къалмай, башха профилли саулукъ бакъгъан къауумгъа да теджелген эди. Джыйылыуда къралны талай регионундан онколог устала, профессорла сёлешгендиле.

Анда, тышындан келген устала онкология аурууладан алкъын аурумагъан адамланы саулукъларын башха устала тинтиб къарагъан заманда, ол аман аурууну шартларын эртде билирге боллугъун эмда тамырларын терен ийгинчи, профилактика халда, ол аман аурууну къаушатыргъа мадар болгъаныны юсюнден эс бёлюб сёлешдиле.

Рак ауруулагъа къаршчы Евразия фондну ачхан эмда Онкология тинтиулени евразия советин къурагъан пластика хирург Субраманиан Сомасундарам джыйылыуда Къарачай-Черкесияны врачларыны кёб сейир затха кёзлерин ачды.

КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид «Бирикген Эресей» партияны бизде регионал бёлюмюню XXV-чи конференциясыны ишине къошулду.

Конференцияда КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууна (Парламентине) депутатла сайлау бла байламлы программа къабыл этилди. Бу партиядан  кандидатланы да атлары айтылды.

Конференциягъа келгенлени «Бирикген Эресей» партияны Баш советини члени Темрезланы Рашид алгъышлады. Республикада саулайда 260 адамгъа депутатлыкъ мандат бериллигин чертди. Аладан 50-си Парламентге, 151-и районлагъа, шахарлагъа, 59 депутат да тёбеннги муниципал къуралышлагъа сайланныкъларын билдирди.

- Сайлаулагъа хазырланнган, аланы бардыргъан кёзюуде да хар нени бизни партияны къурагъан Владимир Путин бла «Бирикген Эресейни» Председатели Дмитрий Медведев белгилеген джорукъланы тамалында этерге борчлубуз, - деди Темрезланы Рашид.

Уллу байрамларыбызны бири Эресейни Кюнюню аллы бла КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид школланы окъуучуларындан джыйырма джаш адамгъа паспортла, республиканы ёсюмюне уллу юлюш къошхан бир къауум адамгъа кърал саугъала эмда сыйлы атла аталгъанына белги болгъан знакла берди.

- Кърал байрам Эресейни Кюню Ата джуртубузну толу эркинликде рахат джашау къурауну, келир заманнга толу ышанмакълыкъ бла къарауну, аны кёб ёмюрлюк тарихини, уллу хорламларыны, тёлюле этген джетишимлени къууанчыды. Къарачай-Черкесия, Эресей Федерацияны кёб миллетли халкъыны къурамында, этилген затланы барына да кесини юлюшюн къошады. Республикада джашагъанланы кючлери, оюмлары бла кёб ишле баджарыла барадыла. Мындан ары да ол тирилик, бирикмеклик сакъланныгъына ишек джокъду, – деди КъЧР-ни Башчысы кесини сёзюнде.

Социал къуллукъчуну байрам кюнюню аллы бла Къарачай-Черкесияда бу санагъатда ишлгенлени барысын да алгъышлаб, алчыланы саугъаладыла.

Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председателини орунбасары Суюнов Джанибек социал къуллукъчуланы барын да санагъат байрамлары бла алгъышлады.

- Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни атындан сизни бу джарыкъ байрамыгъыз бла алгъышлайма. Сизни къыйын, алай а халкъдан бюсюреу табхан ишигиз ючюн джюрек разылыгъымы билдиреме. Социал къуллукъчу – ол усталыкъ тюлдю, ол кесича бир джашауду. Аллай ишде хар джетген да ишлеб бараллыкъ тюлдю. Тутхан ишигизни айыбсыз баджаргъан бла къалмай, уллу адамлыкъ кёргюзгенигиз ючюн бек сау болугъуз. Алгъыш сёзлени айта, хар биригизге саулукъ-эсенлик, тёзюмлюлюк эмда насыб теджейме, - деди Суюнов Джанибек.

Ызы бла республиканы урунуу бла социал ёсюмюню министри Охтов Анзор да коллегаларын санагъат байрамлары бла алгъышлады.