Джангы джылны аллы бла Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид регионну бир къауум сабийлерине саугъала хазырлагъанды.

Аланы Башчыны Джангы джылны Нызысына аталгъан къууанчда алгъандыла сабийле.

Айтыргъа, эндреуюк (декабрь) айны 25-де Черкесскени Маданият къаласында окъуу джылны ичинде кеслерини не джаны бла да юлгюге тыйыншлы джюрютген сохталагъа – иги окъугъанлагъа, олимпиадалада алчы орунлагъа чыкъгъанлагъа, джамагъат ишлеге тири къошулгъанлагъа – КъЧР-ни Башчысыны Джангы джылны Нызысына багъышланнган байрамы болгъанды. Ары республиканы шахарлары бла районларындан 600 сохта келгенди. Аланы барысына да Башчыны атындан саугъала берилгендиле.

Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы ара шахарында Эресейни МЧС-ни КъЧР-де иги къуллукъчуларын Хурмет грамотала бла, белгиле бла саугъаладыла.

Джылны ахыр эсеблерин чыгъарыргъа аталгъан ол къууанч джыйылыугъа Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председателини орунбасары Чеккуланы Хызыр, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) законла чыгъаргъан эмда кърал къурулуш комитетини тамадасы Владимир Умалатов, Эресей Федерацияны Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини аппаратыны Къарачай-Черкесияда федерал инспектору Юрий Ясько, Эресейни МЧС-ни Къарачай-Черкесияда Баш управлениесини тамадасы Сергей Шарков, властны  органларыны, кеси башларына оноу этген джергили органланы тамадалары бар эдиле.

Къарачай-Черкесияны хурметли къутхарыучулары, багъалы шохларыбыз!

Сизни асламыгъызны энчи таныгъаныбыз ючюн, ачыкълыгъыгъызны, адамлагъа болушлукъ этерге хар заманда да хазырлыгъыгъызны билгенибиз себебли, артыкъ да уллу джюрек джылыу бере, республикабызны бютеу къутхарыучуларын байрам кюнлери бла - Эресейни Къутхарыучусуну кюню бла - таза джюрекден алгъышлайбыз!

Эркишилик, адамла ючюн джаныгъызны-къаныгъызны аямай кюрешиу сизни кюн сайын этиучю ишигизни тамалыды.

Къарачай-Черкес Республикача турист регионда джашагъан адамлагъа да, къонакълагъа да бек магъаналыды сизнича иш усталаны халал къуллукъ этиб тургъанлары. Бизни Доммай, Теберди, Архыз дегенча аламат курортларыбызны сыйлары, сизничаланы ашхы ишлегенлерини кючюнден махтаулуду, таб, кесибизден да озуб, халкъла арасы дараджада огъуна. Къуру быйылны ичинде Къарачай-Черкесияны излеучю-къутхарыучу бёлюмюню, Белоруссиядан келиб, Доммайда Бели Ала къаяны бугъойуну кёб метр теренликге джарылгъанына тайыб тюшген туристни къыйын болумдан къутхаргъаны да ол затха шагъатды. Эресейни МЧС къуллугъуну министри Евгений Зиничев а бизни республикагъа келгенинде, КъЧР-де МЧС-ни тау бёлеклерини ишлерине уллу багъа бериб сёлешгенди. Алайды да, хурметли къутхарыучуларыбыз, сизни ишигизге тыйыншлы багъа берилгенлей турады.

Иги къуллукъ этгенигиз эмда джарсыугъа тюшгенлеге терк болушлукъ этерге хазырлыгъыгъыз ючюн сау болугъуз.

Сизге да, эт эмда джууукъ адамларыгъызгъа да кючлю саулукъ, ашхылыкъла теджейбиз! Кесигизге къоркъуу келирге боллукъ ишле не къадар аз тюбесинле ишигизде. Байрамыгъыз бла!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы

Темрезланы Рашид

Кърачай-Черкес Республиканы Халкъ

Джыйылыууну (Парламентини) Председатели

Иванов Александр

    Къарачай-Черкес Республиканы

Правительствосуну Председатели

Озов Аслан.

 

 Эресей Федерацияны Баш сюдю приставыны орунбасары Владимир Воронин мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидге КъЧР-де Сюдю приставланы федерал къуллугъуну управлениесине джангы тамада Орусланы Рамазан салыннганын, ол кесини ишин иги билген адам болгъанын айтыб, танышдырды.

Ала ол джыйылыуда бардырыллыкъ ишлени кёргюзюмюн, бюджетге  хайыр тюшген джанына ишлеген мадарланы ёсдюрюрча, федерал ведомство бла Къарачай-Черкесия биригиб ишлеуню сорууларына къарадыла. Аны тышында эки джаны да сюдю приставланы регионал управлениесине ишлене тургъан джангы мекямны къурулушуну атламына тири джюрюш берлик мадарланы, ишлени сюздюле.

Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Социалист Урунууну Джигити, Эресейчи академияны академиги Залиханланы Чоканы джашы Михаил бла тюбешгенди.

Залихан улуну джашауда тирилиги, учунмакълыгъы къуру илмуда кёрюнюб къалмай, джамагъат-политика ишледе да белгилиди.