Эресей Федерацияны Президенти В. Путин  РФ-ны Правительствосуну членлери бла бардыргъан джыйылыуда  къралны солуу лагерлери джай кёзюуге къалай хазырланнганларына къаралгъанды.  Ол джыйылыуда Къарачай-Черкесия турист санагъаты бла солургъа эм таб джарашхан, лагерлерине туристле эм кёб  келген регионнга саналгъаны чертилгенди.
Бусагъат кёзюу джай солууну, алай демеклик турист сезонну ачыуну кёзюуюдю. Бу кёзюуде абаданла да, сабийле да джайгъы солуу лагерледе саулукъларын бегитедиле. Алада хар зат не  къадар иги джарашыб болса, солургъа келгенле да ол къадар зауукълу солуйдула, саулукъларын да ол къадар иги бегитедиле. Джыйылыуда ол затла бла байламлы ишле сюзюлгендиле.

 Никкол айны 18-де Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Табигъат къоркъуудан республикан комиссияны кёзюулю джыйылыуун бардыргъанды.
Ол комиссияны членлери анга КъЧР-ни Къарачай, Зеленчук, Уруп районларында, уллу джангурла джаууб, суу къобханла-затла болгъанларыны юслеринден хапар бергендиле.
Ала билдиргенден, уллу джангурланы хаталары тиймей да къалмагъанды. Бир-бир къобанланы суулары, кёлтюрюлюб, джоллагъа, кёпюрлеге, дамбалагъа халеклик салгъандыла, башха табсызлыкъла болдургъандыла. Черкесск - Доммай, Къарачай шахар - Учкулан джолланы бир-бир джерлерин ырхыла, къобарыб, ашаб, таш-агъач келтириб къуюб, улоу джюрюялмазча этгендиле.

Бу арт джыллада бизни республикада кёб джангы межгит ишленнгенди. Никкол (июнь) айны 7-де да Къобан районда бир джангы межгит ачылды. Аны ачылыууна аталгъан джыйылыугъа кёб адам келген эди. Ала къуру Къобан районну эллеринден келиб къалмай, республиканы башха районларындан да келген эдиле. Джыйылыуну ишине Шимал Кавказда Муслиманланы координацион аралыгъыны председатели, КъЧР-ни Муфтийи Бердиланы Алийни джашы Исмаил хаджи, КъЧР-ни миллет ишлерини кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы юсюнден министри Хапиштов Мурат, аны заместители Хубийланы Ислам, Къобан районну администрациясыны башчысыны заместители Хапаланы Салых къошулдула. Джыйылыуну ачхан да, бардыргъан да Бердиланы Алийни джашы Исмаил хаджи болду.

- Багъалы джолдашла! – деб башлады ол кесини сёзюн. – Бюгюн биз уллу къууанчха джыйылгъанбыз. Къобан районда Октябрь элде джангы межгит ачылгъанды. Ол кеси да джол джанында ишленнгенди. Нек десегиз, Черкесск шахардан Пятигорск шахаргъа баргъан джол бизни республикада эм уллу джолланы бириди, бу джол бла кёб адам джюрюйдю. Энди диннге берилгенлени бу ариу межгитге къайтыб намаз этерге мадарлары барды.

 Эресейни Президенти В. Путинни никколну 7-де къралны адамлары  бла ачыкъ халда сёлешгенине, бютеу къралдача, Къарачай-Черкесияда да уллу эс бёлюб тынгылагъандыла. Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, аны юсюнден кёлюне келгенни билдире: «Ол диалогну кёзюуюнде эресейчиле къралны Президентине берген соруула Къарачай-Черкесия бла къысха байламлы болмасала да, ол, алагъа джууаб бере, оноуларын этерге теджеген   хар аманаты бизни республикагъа да тийишеди. Биз да аланы кесибизге берилген аманатланыча толтурургъа борчлубуз», - дегенди.
КъЧР-ни Башчысы айтхандан, къралны Президентини халкъ бла бардыргъан диалогу – бу джол да,  хар джолдача, Эресейни бюгюннгю джашау болумуна терен сингиб,  аны социал халын толу тинтиб, этилмей  тургъан затланы ачыкълаб, кючню аланы толтурургъа салыргъа  чакъырыуча  ётгенди.  «Кесигиз кёрюб турдугъуз, - дейди андан ары сёзюнде Темрез улу.

 Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни указы бла Къарачай-Черкесияны Башчысы бла Правительствосуну Администрациясыны тамадасы къуллукъгъа Мурат Нухович Озов салыннганды.
Андан сора да Къарачай-Черкес Республиканы Конституциясыны 69-чу статьясыны тамалында Темрезланы Рашид Чеккуланы Умарны джашы Хызырны КъЧР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары къуллукъгъа салгъанды.
Башчы белгилегенден, Чеккуланы Хызыр, кеслери кеслерине  оноу этген джергили органлада ишлеб, уллу сынам алгъанды. Ол Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) талай чакъырыууну депутатыды.  Правительствода Мурат Озов къарагъан социал джанына: билим алыугъа маданиятха, спортха, джаш тёлю политикагъа, ГО бла ЧС-ни бизни республикада ишлерине джууаблыды.