Бу кюнледе Джёгетей Аягъы муниципал районну акт залында терроризмге, экстремизмге къаршчы кюрешге аталыб джыйылыу болду.
Джыйылыугъа КъЧР-ни Миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы юслеринден министерствосуну, республикада толтуруучу властны, кърал структураланы келечилери эмда дин къуллукъчула къошулгъан эдиле.
Джыйылыуну КъЧР-ни миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы юслеринден министри Хапиштов Мурат ачыб министерствону этген ишлерини юсюнден къысха хапар айтды.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Эресей Федерацияны  Регионал ёсюмюню хакъындан Правительство комиссияны кенгешине къошулгъанды.

Ол кенгешни РФ-ны Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко бардыргъанды.

Кенгешде хайыр келтирлик миллет проектлени джашаугъа кийирирге федерал эмда регионал бюджетлеге къарауну, шахарны къурагъан предприятиелени (моногород)  ёсдюрюр джанындан этилирге керекли ишлени юслеринден сёлешгендиле.

  Никкол (июнь) айны 22-де Черкесскеде Ёмюрлюк от мемориалны къатында, Эресей Федерация бла Къарачай-Черкесияны гимнлери согъулуб, уллу митинг ачылгъан эди. Ол Эсгериу бла бушуу кюннге аталыб бардырылды.
  Ары келгенлени арасында Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Къарачай-Черкесиядан Федерал Джыйылыуну Федерация Советини члени Салпагъарланы Ахмат, КъЧР-ни Баш сюдню председатели Семенланы Руслан, Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутатлары, Правительствосуну членлери, кюч эмда джорукъ сакълагъан структураланы коллективлери, Черкесскени мэри Руслан Тамбиев, дин къуллукъчула, башхала да бар эдиле.

  Эресейни Президенти Владимир Путинни кёзюулю ачыкъ ушагъы болду.

  Ачыкъ линияда тёрт сагъатны баргъан ушакъда гражданланы социал джакълау, саулукъ сакълау, иш хакъ эмда хайыр тюшюрюу, «багушланы» къурутуу джаны бла мадарла къурау бла байламлы эмда башха джарсыуланы юсюнден сёлешгендиле. РФ-ны Президенти къралны тыш политикасыны, аны къоруулау кючюн деменгили этиуню эмда Эресейде Интернетни юсюнден да талай соруугъа джууаб бергенди.

Бу кюнледе Къарачай-Черкесиягъа «РусГидро» ПАО-ну баш директору Николай Шульгин келди. Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид бла Николай Шульгин республикабызны электрокъууатыны ёсюмюню сорууларына къарадыла эмда бусагъатха дери этилген кесаматланы джашаугъа сингдириуню юсюнден сёлешдиле.

  Тюбешиуню кёзюуюнде Темрезланы Рашид чертгенден, Къарачай-Черкесия бла «РусГидро» эртдеден нёгерледиле. Аны кючюнден республиканы джеринде уллу объектле ишленнгендиле. Электрокъууат берген Эресейде биринчи объект, Зеленчук ГЭС-ГАЭС, ачылгъанды.