Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели А. Иванов, республиканы кеси оноуларын кеслери этген джергили органларын сайлау бла байламлы ётген чёб атыугъа баргъан сайлаулагъа багъа бере, аланы таза эмда конкуренция кюреш тамалда ётгенлерин чертгенди.  
«Сайлау участокланы барында да чёб атыула къараучула къараб тургъанлай баргъандыла. Чёб атыуну баргъаны да камерагъа алыныб тургъанды. Мен акъыл этгенден, бизни оппонентлерибиз сайлауланы ачыкъ ётгенлерине сёз табарыкъ тюлдюле. Кюреш а баргъанды,  аны къайсы бирибиз да мюкюл этебиз. Анда терс зат да джокъду.

 
Карачаево-Черкесская республика станет центральной площадкой Всероссийского "Дня ходьбы". Такое решение было принято Олимпийским комитетом Российской Федерации по итогам победы Карачаево-Черкесии во Всероссийском конкурсе "Флагман Олимпийской страны", проходившего среди 71-ого субъекта Российской Федерации.

 

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, республиканы вице-премьери Озов Мурат бла тюбешиб, КъЧР кесини 25-джыллыкъ юбилейини къууанчын этерге хазырлыгъы не халда болгъанын соргъанды.
Озов Мурат да анга Къарачай-Черкесия 25-джыллыгъын белгилерге хап-хазыр болгъанын билдиргенди. Аны республикада къууанчын этерни аллы бла, алай демеклик сентябрны 22-де, Москваны Кремль Къаласында Къарачай-Черкесия бла Ингушетияны биргелей бардырылгъан уллу концертлери боллукъдула. Концертни программасы джарашдырылгъанды, режиссёрла ишлерин андан ары бардыра турадыла.

КъЧР-ни окъуу эмда илму министри Инна Кравченко РФ-ны Санау палатасыны коллегиясыны кенгешине къошулгъанды. Анда сёз Россия Федерацияны 2013-чю – 2020-чы джыллада кърал программасына кёре къралны субъектлерини окъуу учреждениелеринде 2016-чы джыл къаллай бир орун ачылгъаныны эсебин чыгъарыу бла байламлы болгъанды.
РФ-ны Санау палатасыны кенгеши видеоконференция халда ётгенди.

 Сентябрны 10-да, Россияны 82 субъектиндеча, Къарачай-Черкесияда да сайлаула баргъандыла.
КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид да къошулгъанды ол сайлаулагъа. Россияны регионларын андан ары ёсдюрюуде аланы уллу магъаналары болгъанларын айта, ол: «Мен, адетдеча, тохтаусуз ёсе барлыкъ рахат келир заман ючюн чёб атама. Къарачай-Черкесияда джашагъанла, бизни сабийлерибиз, аны кибик бизни абаданларыбыз да келир заманыбыз тынчлыкълы, мелхумлу болса сюедиле.
Черкесскени  шахар думасына сайл