При поддержке Главы КЧР Рашида Темрезова во всех городах и районах Карачаево-Черкесии в честь наступающего праздника Ураза–Байрам проходят праздничные массовые ифтары.

Кроме того, в преддверии праздника раздаются продуктовые наборы людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, детям-сиротам, другим категориям граждан. Всего будет роздано около 2 тысяч продуктовых наборов Главы Карачаево-Черкесии.  

Миллет ишлени, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы министри Хапиштов Мурат мындан алда Ючкекен элде кенгеш бардыргъанды.

Къарачай-Черкес Республикада миллет политиканы джашауда бардырыу эмда терроризм бла экстремизмге къаршчы профилактика ишлени къурау аны темасы эди. Кескинирек айтсакъ, джорукъ сакълагъан структураланы, кърал властны эмда кеси башына оноулу джергили органланы араларында байламлылыкъны бегитиуню, бу джууаблы джумушланы биргелей бардырыуну мадарларын сюзгендиле.

Кечени ауурлугъу кетсе да, кёз къысалмайма. Чабыуулгъа кирген атлы аскерчилеча, соруула бир-бири ызларындан келедиле.

Бир кёзюуде террористлеге джесирге тюшген онгсуз сабийлени къалтыраб джылагъанлары, къычыргъанлары къулагъыма эшитиледиле, джыламукъдан толгъан, къоркъгъандан шашаргъа башлагъан бетчиклери кёз аллыма келедиле. Больницалада джесирге тюшген, ауругъан адамланы болушлукъсуз бет тюрсюнлерин кёреме, ахсыннганларын, ынгычхагъанларын эшитеме.

Школлада, больницалада, вокзаллада, метролада, театрлада, автобуслада, поездледе, самолётлада, … атылгъан тауушла. Эриб, джокъ болуб кетген адамла, юзюлген баш токъмакъла, къолла, аякъла, джерге тёгюлген ичегиле, къан тамырладан чартлаб чыкъгъан къан шоркъала, джылагъанла, ачы сарнагъанла. Дуния джарыгъын кёрмегенлей аналарыны хатхуларында ёлген балачыкъла, ёксюз къалгъан сабийле. Джашаудан иги умутла этиб, толмай къалгъан ашхы муратла. Нени айтайым, нени къояйым? Джукълаялмайма. Интернетге кириб, «Терроризм» деген «бетни» ачыб, къарайма. Окъуйма. Окъугъанларымы ичимден къарачай тилге кёчюреме…

 

1995-чи джыл июнну 14-ден 20-на дери Шамиль Басаевни башчылыгъы бла 195 террорист Будённовск шахарны больницасында 1600 адамны джесир этедиле. Ол терактны ууундан 129 адам ёледи, 415 адам да джаралы болады.

22 июня Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов встретился с начальником Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, генерал-лейтенантом полиции Сергеем Бачуриным, который представил руководителю региона Министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Игоря Трифонова, назначенного на эту должность Указом Президента РФ В. Путина. 

Шимал Кавказ кърал гуманитар технология академияда студентлени арасында къой къыркъыудан чемпионат бардырылгъанды.

 

Эки джыйырмадан аслам джаш адам къойланы дженгил да, асыулу да къыркъар ючюн эришгендиле. Эки турну ётюб, ахыр эришиуге алтаулан чыкъгъандыла. Къууанч джыйылыуда сёлешиб, КъЧР-ни эл мюлк министри Бытдаланы Дахир республиканы келир заманы бюгюннгю джаш тёлюню къолунда болгъанын чертгенди.

Бизни республикада эл мюлк санагъат айырылыб уллу орун алады. Академияны аграр институту эл мюлкге устала хазырлайды. Сынам бла теорияны бир-бирин тутууунда бу ишни магъанасын ангылагъан къыйын тюлдю.

Быллай чемпионат бизни республикада биринчи кере бардырылгъанды. Эки турда алчы орунланы алгъанла ахыр эришиуде бютеу кючлерин, къарыуларын салыб эришгендиле.

Алчы орунлагъа аграр институтну студентлери Гочияланы Рустам, Лайпанланы Алий, Гочияланы Тауберт чыкъгъандыла.

Биринчи орунну иеси Гочияланы Рустам къой къыркъыу иш бла эртдеден бери шагъырейди – атасы-анасы малчылыкъ бла кюрешедиле.

- Школну тауусханымда, кёб сагъыш этмей, аграр институтха кирдим. Былайда меннге керекли усталыкъны аллыгъыма ишегим да болмагъан эди, -дегенди Рустам.

Хорлагъанлагъа ачха ёч эмда дипломла берилгендиле.