Багъалы студентле!
Сизни барыгъызны да байрамыгъыз бла - Россиячы студентликни кюню бла – таза джюрекден исси алгъышлайбыз!
Россия уллу студент бирлешликни къралыды. Аны тамалын фахмулу, нюзюрлю, этимли  джаш тёлю къурайды. Культурада, спортда, экономикада, медицинада, билим бериуде, туризмде эмда бирси санагъатлада джетишимлеригиз бла Ата джуртугъузну джашнатырыкъла сизсиз. Сизни аллай кючюгюз да барды.  Ол затда сизге билимигиз, фахмугъуз, къаджыкъмай кюрешиуюгюз, таукел оюмларыгъыз, дуниягъа джангы кёз  бла къарай билгенигиз ышаннгылы дагъан боллукъдула.  
Къарачай-Черкесияда да билимге, усталыкъ джаны бла ёсюуге, саулукълу джашау къураугъа, башламчылыкъгъа, спортха тырмашхан, урунууну сюйген джигер джаш тёлю ёседи.

Бу ыйыкъны аллында Москвада КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид кърал оноучуланы талайы бла тюбешгенди.

Биринчи тюбешиую вице-премьер Александр Хлопонин бла болгъанды. Къарачай-Черкесияны социал-экономика ёсюмюню былтыргъы эсеблерин сюзген сагъатда республикада федерал нюзюрлю программала бла (сёз ючюн, «ШКФО-ну 2025-чи джылгъа дери социал-экономика ёсюмю» дегенчала бла) байламлы ишлеге айырыб эс бёлгендиле. 2017-чи джылны ичинде Къарачай-Черкесияда ол джаны бла, иги динамика эсленнгенин айта, ол затха федерал министерствола бла, бирси санагъатла бла да байламлылыкъ бегий баргъаны себеблик этгенин чертгендиле. Республика бу джылгъа белгилеген джангы проектледен сора да промышленностда, эл мюлкде, туризмде алгъаракъ башланнган инвестицион проектлени юслеринден да баргъанды сёз.

Бизни республикадагъы шекер заводда производствону модернизациясыны биринчи кёзюую тамамланды.

Аны кючю бла предприятиени продукта бёлюмюн джангыртхандыла, джангы гидротранспортёр, упаковкала этген линия къургъандыла, диффузион аппаратны тюрлендиргендиле, аны кибик башха затланы этгендиле. Къысхасы, заводну кючю эки къат ёсгенди. Сёз ючюн, 2016-чы джыл ол суткагъа 2200 тонна шекер чюгюндюрню джарашдырала эди, 2017-чи джылда уа ол санны 4000-нге джетдире кетген эди. Анга кёре продукциясыны асыулулугъу да иги болгъанды, газны юсю бла этилген джоюм да 25 процентге азайгъанды.
Заводда модернизация мындан ары да бардырыллыкъды. КъЧР-ни экономика ёсюмюню министри Накохов Али, джерге, мюлкге оноу этген санагъатны башчысы Евгений Поляков эмда предприятиени тамадасы Бердиланы Рамазан, мындан алда тюбешиб, ол иш бла байламлы борчланы сюзгендиле. Модернизацияны экинчи, ючюнчю кёзюулерине да план салыннганды. РФ-ны Шимал Кавказны ишлерини хакъындан министерствосу бла «Корпорация развития Северного Кавказа» АО-ну программаларына къошулур ючюн, заявкала берилиб турадыла.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в торжественном открытии спортивного комплекса в ауле Кызыл-Октябрь Зеленчукского района

12 января в ауле Кызыл-Октябрь Зеленчукского района прошло торжественное открытие спортивного комплекса, общей площадью 520 кв. метра. Поздравить аульчан с радостным событием прибыл Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов, члены Правительства республики.

«Это красивое и современное спортивное сооружение, безусловно, украсит этот прекрасный аул. Считаю, что многие крупные населенные пункты и города Карачаево-Черкесии могли бы позаимствовать опыт строительства такого спортивного комплекса.

Президент сайлаула баямланнгандыла

Быйыл мартны 18-де Россия Федерациягъа джангы кърал башчы сайланныкъды. Ол тенг эркинликли сайлаучула ташатын чёб атхан халда барлыкъды.  Анда эм кёб кимге атылса, ол хорларыкъды.
Арт кёзюуге дери Россия Федерацияны Президенти 4 джыл болджалгъа сайлана эди. 2012-чи джыл къралгъа джангы башчы сайланнганында, аны 6 джылгъа тюрлендирирге деб тюзетиу этилген эди. Ол тюзетиуге кёре бу джол Президент 6 джылгъа сайланныкъды.
Кандидатла теджеледиле: 1. Партияланы юслери бла (бир партия бир кандидат теджеу джорукъ бла). 2. Кеси кесин теджеу джорукъ бла. Бу джорукъ бла теджелген кандидатны аны джакълагъан башламчы къаууму  эмда Ара сайлау комиссия регистрациягъа алгъан не азында 500 сайлаучусу болургъа керекди.
Россияны быйыл мартны 18-де сайланныкъ президентине кандидатха РФ-ны 35 джылдан атлагъан, тыйыншлы документлерин хазырлагъан эмда кереклиси чакълы бир джакъчыдан къол ызла джыйгъан не тюрлю гражданини да теджелирге эркинди.
Джыллары 18-ден атлагъан, сайлау эркинликлери сыйырылмагъан гражданланы бары сайлауланы кюнюнде чёб атаргъа эркинликлери барды.