Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид республиканы Терроризмге къаршчы кюрешген комиссиясыны эмда Оператив штабыны кёзюулю джыйылыуларын бардыргъанды. Ол джыйылыуну ишине Россияны  Терроризмге къаршчы кюрешген миллет комитетини келечиси Качалин Михаил да къошулгъанды.

Россия Федерацияда быйыл марны 18-де боллукъ президент сайлаулагъа Къарачай-Черкесия да хазырланыб кюрешеди. Чёб атыллыкъ кюн да джуууукълаша келеди. Джыйылыу, ол уллу политика магъаналы ишни сюзе, республикада кърал властны органлары, кеси оноуларын кеслери этген джергили органла, аны кибик джорукъну сакълаучу органла ол сайлаула баргъан кёзюуде не тюрлю да бузукълукъ болмазча этерге хазырмыдыла, деген ишге къарагъанды.

 Къарачай-Черкес Республиканы Къурулуш бла ЖКХ министерствосунда кече-кюн да ишлеген телефон барды - «Горячая линия». Аны номери былайды: 8-800-200-27-37.
Республиканы джамагъаты, бу телефон бла сёлешиб, ЖКХ бла байламлы сорууларына джууаб излерге эркиндиле.
Айтыргъа, кими къурулуш ишлени башларгъа излейди, кимине архитектура бла байламлы информация керекди, кими къурулушну башлардан алгъа законла бла шагъырей болууну тыйыншлыгъа санайды. Бу сорууланы барына да джууабны бирер джерде излеб айланмай, министерствону «горячая линия» телефону бла хайырланыргъа мадар барды.

 Къарачай-Черкесияда наркотикле ичиб туруб, артда реабилитация курсланы ётгенлеге сертификатла берилиб башланнгандыла.
Бу джумуш «Немедицинская реабилитация и ресоциализация наркопотребителей в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы» деген программаланы джашаугъа сингдириу бла байламлыды.
Бу иш бла КъЧР-ни Урунуу бла социал ёсюмюню министерствосу уллу сынамы болгъан «Реабилитационный центр «Общество без наркотиков» деген коммерциягъа кирмеген автоном организация бла бирге кюрешеди. Джыл сайын бу реабилитацион аралыкъда 70-ге джууукъ адам кеслерин бакъдырадыла.
2017-чи джыл бизни реабилитацион аралыкъ Наркотиклеге къаршчы миллет союзну къурамына киргенди, нек десенг, аны ишине федерал эмда халкъла арасы дараджада тыйыншлы багъа берилгенди.

 Къарачай-Черкес Республикада 2022-чи джылгъа дери 1000 арбаз бла  адамла джюрюген, джыйылгъан, кёб болгъан 150 джер джарашдырылыб, айбат тюрсюн аллыкъды.
 Ол иш «Шахар таблыкъла къурау» деген проектни джашаугъа кийире, Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид быйылны Шахарла бла эллени джарашдырыуну джылы этиб баямлагъаны бла байламлы, этилликди. Анга кёре, бюгюнлюкде республикада 72 муниципал программа къуралгъанды.
Шахарланы, эллени джарашдырыуну ишлерине къарагъан ведомствола арасы комиссияны кенгеши болгъанды. Аны Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председателини орунбасары Сергей Смородин бардыргъанды. Комиссияны кенгешине къошулгъанланы арасында Россияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини аппаратыны федерал инспектору Юрий Ясько, Къарачай-Черкес Республиканы Джамагъат палатасыны председатели Вера Молдованова, КъЧР-ни къурулушуну эмда фатар-коммунал мюлклерини министри Евгений Гордиенко, профилли министерствола бла ведомстволаны келечилери бар эдиле.

 

Зеленчук стансени 3-чю орта школуну 11-чи классыны сохтасы Магомед Фаллахи Россия Федерацияны Президентин сайлаугъа аталгъан интернет-олимпиадада ючюнчю орунну алгъанды.
Бу олимпиаданы РФ-ны Ара сайлау комиссиясы къурагъанды.
КъЧР-ни Башчысыны эмда Правительствосуну Администрациясыны тамадасы Салпагъарланы Эльдар бла Россияны Ара сайлау комиссиясыны члени Сиябшах Шапиев Магомедни алгъышлагъандыла, КъЧР-ни Башчысыны Бюсюреу къагъытын бериб, окъууда мындан ары да джетишимле теджегендиле.
Сайлаула тыйыншлы дараджада ётер, джаш адамланы аланы джорукълары бла шагъырей этер ючюн, РФ-ны АСК-сы (ЦИК) 2017-чи джыл ноябрны 1-ден декабрны 25-не дери сохталаны арасында интернет-олимпиада бардыргъанды.
Ол эки къауумгъа юлешиниб ётгенди: регионал эмда федерал Федерал дараджада. Федерал дараджада бардырылгъан олимпиада официал сайтны сервислерини юсю бла ётгенди. Анга къошулгъанланы тестге, болумгъа берген джууабларына эмда творчество ишлерине къаралгъанды.
Интернет-олимпиаданы эсеблерин ишден терен хапарлы адамладан къуралгъан жюри чыгъаргъанды.