Аллай бир ачха къоратырыкъды «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» холдинг «Кавказцемент» завод бла аны болушчу санагъатларына этерик модернизациясын бардырыргъа.
Аны юсюнден айтылады Сочиде болгъан Россиячы инвестицион форумда КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид бла «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» холдингни президенти Скороход Михаил къол салгъан келишиуде.
«Кавказцемент» заводда бу иш кесеклеге бёлюнюб бардырылады. Аны биринчи кесеги этилиб бошагъанды.  Ол ишге 500 миллион сом инвестиция ачха джоюлгъанды.
Бусагъатда компания аны экинчи кесегин ишлей турады. Ол хайырланыугъа берилсе, предприятие бир сагъатха 153 тонна цементге зыгъырны эзерикди.

  

Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Россияны Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бла, Россияны регионларыны тамадалары бла тюбешгенди.

Анда сёз бюджетле арасы ёсюмню таб, бирча джарашыулу турурча этиуню ишлерине къаралгъанды. Ол тюбешиуде инфраструктура тыйгъычланы къоратыуну юсюнден да сёлешгендиле.
Премьер-министр Россияны Правительствосу россиячы регионланы халларын иги этиуню, бирча тутууну юсюнден алгъан планларыны хакъындан айтханды.
«Эм биринчи айтырым, биз федерал бюджетден юлешгенибизни джашырмайбыз, къайры не зат кетгенин ачыкъ этебиз. Хал ким да билирча, кёрюрча тазады. Алай болур ючюн, озгъан джыл федерал аралыкъ бла регионланы араларында келишиуле этилген эдиле. Субсидияны юч джылгъа юлешиуню юсюнден да сёлешген эдик. Регионла финанс джаны бла тюз политика бардырыб, планларын кеслери сюйгенча таб джарашдырыргъа боллукъдула. Биз мындан ары да аллай мурат бла ишлерге кюреширикбиз», -дегенди Дмитрий Медведев.

 Бизни республикада арт эки джылда ишленнген школлада 5 минг сабийге орун барды. Сохталаны бир смена бла окъутур ючюн, ала юйлерине кечге къалмай барыргъа таблыкъ къурар ючюн, алгъан билимлери терен болур ючюн кёб зат этиледи.
Айтыргъа, Хабез районну Псаучье-Дахе элинде быйыл джылны аллында заманны излемине толу джууаб этген 264 сабийге орну болгъан джангы школ эшиклерин ачханды. Алгъаракъда Къарачай бла Черкесск шахарлада ачылгъандыла джангы орта билим берген окъуу учреждениеле – хар биринде 1260 сохтагъа орун барды.
Гитче Къарачай районну аралыгъы Ючкекенде 408 сабий сыйыннган школ ишленнгенди.
Бу школланы барында да ашхы оборудованиени кёрюрге боллукъду, физика бла химияны кабинетлеринде иш этиб къуралгъан демонстрацион столла бардыла, лингафон кабинетле эмда мастерскойла бла да хайырланадыла сохтала.

 КъЧР-ни Премьер-министри Озов Аслан талай кюнню мындан алгъа бардыргъан джыйылыуунда республиканы Правительствосу, 8 ишге къараб, аланы юслеринден тыйыншлы бегимле алгъанды.

«Къарачай-Черкес Республиканы 2018-чи джылгъа эмда план бла белгиленнген 2019-чу бла 2020-чы джыллагъа адресли инвестицион программасын бегитиуню юсюнден республиканы бегими» аланы бириди. Джыйылыуда аны къабыл этерге КъЧР-ни экономика министри Накохов Али теджеди.
Ол бегим 2018-чи эмда план бла белгиленнген 2019-чу бла 2020-чы джыллада тамамлы къурулушну кърал объектлерине бюджет ачха, аты кёргюзюлюб,  энчи халда бёлюннюгюн белгилейди. Аны бу затда мизамны бегитиу бла ачханы тюз хайырландырыуда уллу магъанасы боллугъун айырыб чертдиле джыйылыуда сёлешгенле.

 
 
 
 
 
Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета Указов, подписанных Президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.
Карачаево-Черкесия вошла в ТОП-10 регионов РФ по реализации «Майских Указов» Владимира Путина в сфере экономики, заняв 5 место среди субъектов РФ, за январь 2018 года. 8 место Карачаево-Черкесия заняла по реализации «Майских Указов» в сфере жилищно-коммунального хозяйства, за январь 2018 года.