Мындан алда Россия Федерацияны Премьер-министри Дмитрий Медведев Грозный шахарда къралны Правительство комиссиясыны, Шимал Кавказ федерал округну социал-экономика ёсюмюню, адамла иш къоллу болууну, урунуу келишиуню тюзетиуню сорууларына аталгъан кенгешин бардырды.

 Алайгъа баргъанланы арасында Россия Федерацияны Правительствосуну Председателини заместители Александр Хлопонин,  Россия Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министри Лев Кузнецов, Россия Федерацияны урунуу бла социал джакълыгъыны министри Максим Топилин, Россия Федерацияны окъуу бла илму министри Ольга Васильева эмда Шимал Кавказ федерал округну республикаларыны башчылары болгъандыла. Ол кенгешге Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид да къошулгъан эди.

 Къарачай-Черкесияда джашагъан багъалы ахлуларыбыз! Барыгъызны да  кърал байрам бла - Ата джуртну Къоруулаучуну кюню бла - таза джюрекден исси алгъышлайбыз.
Бу байрам патриотизмни, эркишиликни, Ата джуртну эмда туугъан отджагъаны къорууларгъа хазыр турууну байрамыды. Джуртну Къоруулаучусу болуу  хар эркишини  баш джашау джоругъуду. Алай болса да бюгюнлюкде аскер къуллукъну тиширыула да эркишиле бла тенгликде бардырадыла.
Алайды да,  биз кеслерини аскер борчларын махтау бла толтургъанланы, Россияны джашау излемлерин джакълагъанланы, джигитликни юлгюсю болуб тургъанланы барын бу сыйлы байрам бла алгъышлайбыз.

 
Хабез районну Псаучье-Дахе элинде «школ плюс сабий сад» деген билим бериучю комплекс ишленнгенди. Аны ачыу бла хайырланыугъа бериуню къууанчында республиканы Башчысы Темрезланы Рашид да болгъанды.
Бу школ Россия Федерацияны Джигити Карданов Охидни атын джюрютеди. Алгъын былайда 100 джылны мындан алда ишленнген, тозгъан, эски мекям бар эди. Элни сохталары, анга джюрюб, билим ала эдиле. Эки джылны мындан алгъа уа, КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, эл бла байламлы ишлени сюзе келгенинде, ол эски мекямчыкъны орнуна джангы школ ишлетирге айтыб кетген эди. Ма энди алайда хар неси да джарашхан, заманны излемине кёре ишленнген аламат мекям сюеледи. Мындан ары кёзюуде элчи сабийле анга джюрюб билим аллыкъдыла.

 Аллай бир ачха къоратырыкъды «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» холдинг «Кавказцемент» завод бла аны болушчу санагъатларына этерик модернизациясын бардырыргъа.
Аны юсюнден айтылады Сочиде болгъан Россиячы инвестицион форумда КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид бла «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» холдингни президенти Скороход Михаил къол салгъан келишиуде.
«Кавказцемент» заводда бу иш кесеклеге бёлюнюб бардырылады. Аны биринчи кесеги этилиб бошагъанды.  Ол ишге 500 миллион сом инвестиция ачха джоюлгъанды.
Бусагъатда компания аны экинчи кесегин ишлей турады. Ол хайырланыугъа берилсе, предприятие бир сагъатха 153 тонна цементге зыгъырны эзерикди.

  

Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Россияны Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бла, Россияны регионларыны тамадалары бла тюбешгенди.

Анда сёз бюджетле арасы ёсюмню таб, бирча джарашыулу турурча этиуню ишлерине къаралгъанды. Ол тюбешиуде инфраструктура тыйгъычланы къоратыуну юсюнден да сёлешгендиле.
Премьер-министр Россияны Правительствосу россиячы регионланы халларын иги этиуню, бирча тутууну юсюнден алгъан планларыны хакъындан айтханды.
«Эм биринчи айтырым, биз федерал бюджетден юлешгенибизни джашырмайбыз, къайры не зат кетгенин ачыкъ этебиз. Хал ким да билирча, кёрюрча тазады. Алай болур ючюн, озгъан джыл федерал аралыкъ бла регионланы араларында келишиуле этилген эдиле. Субсидияны юч джылгъа юлешиуню юсюнден да сёлешген эдик. Регионла финанс джаны бла тюз политика бардырыб, планларын кеслери сюйгенча таб джарашдырыргъа боллукъдула. Биз мындан ары да аллай мурат бла ишлерге кюреширикбиз», -дегенди Дмитрий Медведев.